Таблиця "модель – пульт BQS", частина 2

“Model – BQS remote” table, part 2
(GTT — QUELLE)


GTT
1412-14″ ____ BQS246
1413-14″ ____ BQS246
2042-20″ ____ BQS246
2042-20″ ____ BQS246
NIKKEI ______ BQS246

HAMERSTEIN
3703C _______ BQS244
3725 ________ BQS263
XT5125 ______ BQS263
XT3662 ______ BQS245
XT5130 ______ BQS245
XT5140 ______ BQS245
XT5150 ______ BQS245
XT7102 ______ BQS245

HAMPTON
CL338X ______ BQS263

HANIMEC
CTV10 _______ BQS241
K3910R ______ BQS241

HANSEATIC
6310VT ______ BQS310
6311 ________ BQS310
6710VT ______ BQS454
6720 ________ BQS310
70450 _______ BQS310
7100T _______ BQS310
7110VT ______ BQS310
7111 ________ BQS310
CTV2120 _____ BQS459
CTV3730 _____ BQS241
CTV3740 _____ BQS310
CTV7010 _____ BQS315
TV12 ________ BQS310
TV1410 ______ BQS246
TV501 _______ BQS252
TV570 _______ BQS252
TVC16 _______ BQS263

HCM ROYAL
COLOR _______ TVBQS244
TV3730 ______ BQS246
TV5103 ______ BQS246
TV5111 ______ BQS459
TV5120 ______ BQS246
TV5130 ______ BQS246
TV5540 ______ BQS246

HCM
TV2037 ______ BQS246
TV3715 ______ BQS246
TV5102 ______ BQS246
TV5115/A ____ BQS246
TV5136 ______ BQS246
TVS6335SKD __ BQS246
TVS7035SKD __ BQS246

HIGASHI
M3618SL _____ BQS263

HILINE
NHVC3701A ___ BQS246
XT5140 ______ BQS245
XT5150 ______ BQS245

HINARI

2097AN21 ____ BQS244
2860 ________ BQS244
CT19 ________ BQS244
CT20R _______ BQS241
CT20R _______ BQS245
CTV18 _______ BQS246
CTV19 _______ BQS244
HN20R _______ BQS241
TRAVELLER ___ BQS241
TVA1 ________ BQS246
VS-A00K _____ BQS310

HIRSCHMANN

CSM2000B ____ BQS205
CSR1000B ____ BQS205
CSR1100B ____ BQS205
CSR1100C ____ BQS205
CSR1600B ____ BQS205
CSR2000B ____ BQS205
CSR2100B ____ BQS205
CSR2100R ____ BQS205

HISONIC
CTV6314VR ___ BQS246

HITACHI

1406 ________ BQS263
1658 ________ BQS263
2094 ________ BQS263
C1406 _______ BQS263
C1658 _______ BQS263
C2094 _______ BQS263
CP1411R/T ___ BQS309
CP2011R/T ___ BQS309
CP2111R/T ___ BQS309
CPT1406 _____ BQS263
CPT1446 _____ BQS263
CPT1456 _____ BQS263
CPT1476 _____ BQS263
CPT1646R ____ BQS263
CPT1658 _____ BQS263
CPT1673 _____ BQS263
CPT2094 _____ BQS263

HITSU
3919 ________ BQS241
3921 ________ BQS241

HYPER

412VB13 _____ BQS263
C431TLC _____ BQS263
C445TLC _____ BQS263
HCLT113 _____ BQS459
HCLT113/1 ___ BQS246
HCLT134/99/30 _ BQS246
HCLT138 _____ BQS241
HCLT142 _____ BQS252
HCLT142 _____ BQS310
HCLT145 _____ BQS246
HCVT138 _____ BQS241
STRATOS _____ BQS246
TLC412VB ____ BQS263

HYPSON
TVH36 _______ BQS244
W3729 _______ BQS246

IBERVISAO

TVC39 _______ BQS459
TVC1350 _____ BQS454
TVC1352 _____ BQS454
TVC5652 _____ BQS454

ICE
TV1026PAL/PS _ BQS241
TV1027PS ____ BQS241
TV1036PS ____ BQS246
TV1037PS ____ BQS241
TV1040 ______ BQS263
TV1041A _____ BQS263
TV1045/2 ____ BQS241
TV1045P/P1 __ BQS241
TV1050 ______ BQS263
TV1051 ______ BQS241
TV1054PS ____ BQS241
TV1055/1/2 __ BQS241
TV1055/1/2 __ BQS244
TV1067 ______ BQS241
TV1127PS ____ BQS241
TV1151 ______ BQS241
TV2027 ______ BQS241
TV2051 ______ BQS245
TV2054 ______ BQS241
TV2055 ______ BQS241
TV3037PS ____ BQS241
TV3051 ______ BQS245
TV3054/2PS __ BQS241
TV3054DK ____ BQS241

IMPERIAL
25X94 _______ BQS251

INNO HIT

3720K _______ BQS263
CB348 _______ BQS246
CTV1400 _____ BQS310
KTS1614 _____ BQS263
KTS1616 _____ BQS263
SV840 _______ BQS558
TVC1020 _____ BQS241
TVC1410 _____ BQS246
TVC1420 _____ BQS246
TVC1450 _____ BQS246
TVC1451 _____ BQS246
TVC1460 _____ BQS246
TVC1470 _____ BQS246
TVC2075_20″ _ BQS246
TVC2170 _____ BQS558
TVC2870/TXT __ BQS558
TVC314C _____ BQS246
TVC614 ______ BQS263
TVC720 ______ BQS246
TVC921DTX ___ BQS558

INTERBURG
CE3733 ______ BQS244
M530 ________ BQS246

INTERBUY
51H _________ BQS245
530 _________ BQS246

INTERDISCOUNT
70190 _______ BQS404
70561 _______ BQS423
70563 _______ BQS423

INTERVISION

1416 ________ BQS263
50NH ________ BQS244
CB14RM ______ BQS263
CTV3790 _____ BQS454
CTV5112 _____ BQS251
CTV5132 _____ BQS244
M1439 _______ BQS459
M2039 _______ BQS459

IRRADIO
CT2053 ______ BQS244
CT369 _______ BQS241
K1425 _______ BQS241
K1552 _______ BQS241
K1555 _______ BQS241
K1565 _______ BQS241
K2555 _______ BQS241
TVR440_COMBI _ BQS246
TVR541_COMBI _ BQS246
XTC1013 _____ BQS246
XTC2024 _____ BQS330
XTC506R _____ BQS310
XTC508 ______ BQS310

ISKRA
TVC16 _______ BQS263
TVC99/30 ____ BQS263
TVC99/39 ____ BQS459

ITC
DCF2050VR ___ BQS263
DCF451VR ____ BQS263
TS20 ________ BQS459

ITL
CTV1430 _____ BQS246

ITS
K3915PA _____ BQS241
BQS246
BQS310
TV1027 ______ BQS241
TV1037 ______ BQS241
TV1040 ______ BQS263
TV1040 ______ BQS241
TV1045 ______ BQS241
TV1045/1 ____ BQS241
TV1054 ______ BQS241
TV1055 ______ BQS241
TV2027PS ____ BQS241
TV2045 ______ BQS241
TV2054 ______ BQS241
TV2055 ______ BQS241
TV3051 ______ BQS245

ITT-NOKIA

7180_UK_SFN _ BQS454
7181_DIGI_MULTI _ BQS454
7181PIP_DIGIVI _ BQS454
7181_UK_DIGIVIS _ BQS454
7182TOP_DIGIVI _ BQS454
7432_WELTBLICK _ BQS454
7538_IDEAL __ BQS454
7538_IDEAL __ BQS454
7568/STEREO _ BQS454
80F _________ BQS454
820T ________ BQS454
8220_DIGI_MULTI _ BQS454
8280_DIGIVISION _ BQS454
8281_CINESCREEN _ BQS454
8281PIP_DIGIM _ BQS454
850T ________ BQS454
8588_DIGIVISION _ BQS454
880T ________ BQS454
881VT/T _____ BQS454
9868 ________ BQS454
9869 ________ BQS454
C848 ________ BQS454
CT2570A _____ BQS454
CT2870A _____ BQS454
CT385 _______ BQS457
CT510 _______ BQS454
CT5111 ______ BQS454
CTV2229 _____ BQS454
FX3448 ______ BQS454
FX5330_UK ___ BQS454
MP37H1 ______ BQS454
S28/STEREO __ BQS454
SFX3489 _____ BQS454
SFX3570 _____ BQS454
BQS244
BQS310
TX3326 ______ BQS454
TX3327 ______ BQS454
TX3426 ______ BQS454

JCE
TV1045 ______ BQS241

JOHNSON
3725 ________ BQS263

KAISUI
K1501 _______ BQS241
K1501R ______ BQS241
K1691 _______ BQS310
K3619 _______ BQS241
K3714 _______ BQS263
K3720 _______ BQS263
K3911 _______ BQS241
K3912 _______ BQS241
K3919 _______ BQS241
K3928 _______ BQS241
K3931 _______ BQS241
K5117 _______ BQS246
K7101 _______ BQS310
K7102 _______ BQS310
KR1501 ______ BQS241
TV1067 ______ BQS241
TVC99 _______ BQS246

KAMASONIC
TV51RC ______ BQS263

KAMBROOK

CBT6105B ____ BQS263
CBT9225B ____ BQS263
KCBT4742 ____ BQS459
KCBT9745 ____ BQS459
KEC1472R ____ BQS244
KEC2113R ____ BQS244
KTV20MR _____ BQS459

KARCHER
CTV4014 _____ BQS246
CTV4021VT ___ BQS310
CTV4120 _____ BQS263
CTV4120 _____ BQS263
CTV4320 _____ BQS246
CTV4420 _____ BQS246

KATHREIN

UFD018 ______ BQS205
UFD76 _______ BQS205
UFD77 _______ BQS205
UFD77A ______ BQS205
UFD79 _______ BQS205
UFD80 _______ BQS205
UFD81 _______ BQS205

KENDO
CP71 ________ BQS459
CP90-10M ____ BQS517
CT93M-51 ____ BQS517
CTV90-20 ____ BQS517
CTV90-25M ___ BQS517
KT1436 ______ BQS246
KT3634 ______ BQS246
TVC99 _______ BQS246

KENNEX
14KX ________ BQS330
20KX_TVD ____ BQS330
21KX_TVD ____ BQS330

KERION

1014/TXT ____ BQS310

KIOTA

5382 ________ BQS244

KIT
CI528Z ______ BQS263
CK5012Z _____ BQS263

KLARMAX
TVC16 _______ BQS263
TVC39 _______ BQS459

KOBIC

GT1412 ______ BQS246

KOLSTER

3141MD ______ BQS244
3201 ________ BQS241
3211MD2/FST _ BQS244
TVC16 _______ BQS263
TVC39 _______ BQS459

KORTING
2056/40584 __ BQS264
2066/40684 __ BQS264
40411 _______ BQS264
40583/8156 __ BQS264
40584/2056 __ BQS264
40683/8166 __ BQS264
40684/2066 __ BQS264
59416 _______ BQS264
59522 _______ BQS264
59610 _______ BQS264
59624 _______ BQS264
8156/40583 __ BQS264
8166/40583 __ BQS264

KOTRON
P1401 _______ BQS244
P2001 _______ BQS244

KRIESELMEYER
STR12 _______ BQS205
STR212 ______ BQS205

KRONNE
TVC1403MD ___ BQS263
TVC39 _______ BQS459

KYOTO
020856 ______ BQS263
M14PS _______ BQS459

LAVIS
L2891TX _____ BQS454

LEADER
C513RC ______ BQS246
CTV513 ______ BQS246

LEGEND

GT8813D _____ BQS246
GT8821 ______ BQS246
GT8920D _____ BQS246
XT3725 ______ BQS263
XT5125 ______ BQS263
XT5130 ______ BQS245
XT5140 ______ BQS245
XT5150 ______ BQS245
XT7102 ______ BQS245

LENCO
STC9405 _____ BQS310
STC9505 _____ BQS310
TC2491 ______ BQS454

LENOIR
603CTV ______ BQS263
6314VR ______ BQS246
6515/TXT _____ BQS457
6517/TXT _____ BQS457
6525TXT_OSD _ BQS310
6528TXT_OSD _ BQS310
6535TXT_OSD _ BQS310
KV6314 ______ BQS244

LEYCO
CL1851 ______ BQS310
CL1855 ______ BQS310
CTV3515 _____ BQS310
TX36 ________ BQS244
XL36 ________ BQS244
XL51 ________ BQS244

LIFE
CB511 _______ BQS246

LIFETEC
9398 ________ BQS244
LT548VTB ____ BQS315
LT5548 ______ BQS315
LT5548VTS ___ BQS330
LT7095VTSA __ BQS315
LT9637 ______ BQS244
LT9959 ______ BQS245

LLOYD’S
GT8813D _____ BQS246
GT8920D _____ BQS246
XT3725 ______ BQS263
XT3762 ______ BQS245
XT5125 ______ BQS263
XT5130 ______ BQS245
XT5140 ______ BQS245
XT5150 ______ BQS245
XT7102 ______ BQS245

LOEWE
59433_QX1 ___ BQS264
59434_QX9 ___ BQS264
59435_QX7 ___ BQS264
59452_QS1 ___ BQS264
59453_QS4 ___ BQS264
59454_QS3 ___ BQS264
59455_QS9 ___ BQS264
59456_QS7 ___ BQS264
59473_QD1 ___ BQS264
59474_QD4 ___ BQS264
59475_QD5 ___ BQS264
59476_QD9 ___ BQS264
59477_QD7 ___ BQS264
60420_DC11 __ BQS264
60421_PROFI-C-R _ BQS264
60422_RC19 __ BQS264
60423_RC111 _ BQS264
60424_CTV4211 _ BQS264
60425_RCP11 _ BQS264
60426_CTV4212 _ BQS264
60430 _______ BQS264
60431_QE1 ___ BQS264
60432_QE9 ___ BQS264
60441_QX11 __ BQS264
60442_QX17 __ BQS264
60460_QS11 __ BQS264
60461_QS14 __ BQS264
60462_QS15 __ BQS264
60463_QS17 __ BQS264
60464_QS18 __ BQS264
60465_QS13 __ BQS264
CT5181 ______ BQS264
CT5620 ______ BQS264
CT6620 ______ BQS264
CT6622 ______ BQS264
CT6650 ______ BQS264
CT6670 ______ BQS264
CTV4211 _____ BQS264
CTV4212 _____ BQS264
DC11 ________ BQS264
DL1 _________ BQS264
DX1 _________ BQS264
DX11 ________ BQS264
QD1 _________ BQS264
QD4 _________ BQS264
QD5 _________ BQS264
QD7 _________ BQS264
QD9 _________ BQS264
QE1 _________ BQS264
QE9 _________ BQS264
QS1 _________ BQS264
QS11 ________ BQS264
QS13 ________ BQS264
QS14 ________ BQS264
QS15 ________ BQS264
QS17 ________ BQS264
QS18 ________ BQS264
QS26 ________ BQS264
QS3 _________ BQS264
QS4 _________ BQS264
QS7 _________ BQS264
QS9 _________ BQS264
QX1 _________ BQS264
QX11 ________ BQS264
QX17 ________ BQS264
QX7 _________ BQS264
QX9 _________ BQS264
RC11 ________ BQS264
RC111 _______ BQS264
RC19 ________ BQS264
RCP11 _______ BQS264

LUXOR / SKANTIC
180.3305 ____ BQS180
180.3323 ____ BQS180
180.4823 ____ BQS180
180.5597 ____ BQS454
180.6392 ____ BQS454
180.6399 ____ BQS454
180.7092 ____ BQS454
180.7099 ____ BQS454
32E90 _______ BQS454

M. ELECTRONIC
MTP14GM730 __ BQS203
MTS20GM730 __ BQS203
PD6500 ______ BQS457
PD6501 ______ BQS457
PD660 _______ BQS457
PD6600 ______ BQS457
PD7300 ______ BQS457
PD7301 ______ BQS457
PP3600 ______ BQS246
PP3620 ______ BQS246
PP4200 ______ BQS246
PP4220 ______ BQS246
PP4240 ______ BQS246
PP5100 ______ BQS246
PP5102 ______ BQS246
PP5112 ______ BQS246
PP5140 ______ BQS246
PP5172 ______ BQS310
TVC29 _______ BQS246

MANESTH
40/100 ______ BQS310
4710 ________ BQS310
55TLC _______ BQS517
7396 ________ BQS310
Q435 ________ BQS310
Q455 ________ BQS310
Q500 ________ BQS310

MATSUI
1436 ________ BQS246
1450 ________ BQS263
1455 ________ BQS246
1460 ________ BQS246
1465 ________ BQS246
2060 ________ BQS246
3780 ________ BQS244
HS144703 ____ BQS263
HS144704 ____ BQS263

MATSUKA
XT3725 ______ BQS263
XT5125 ______ BQS263
XT5130 ______ BQS245
XT5140 ______ BQS245
XT5150 ______ BQS245
XT7102 ______ BQS245

MAXAM
CTV513 ______ BQS246
XT5130 ______ BQS245

MAXELL
KTN3747AI ___ BQS246
MRV3782 _____ BQS246
TVC147 ______ BQS246

MEDION
MD7047VTS ___ BQS315
MD7048VTS ___ BQS315
MD7103 ______ BQS315

MEMOREX

CTV1420 _____ BQS244

MERCURY

71RA ________ BQS245
A37RMC ______ BQS245
A51RMC ______ BQS263
CE3703C _____ BQS244
GT8820 ______ BQS246
GT8920 ______ BQS246
GT9313 ______ BQS246
GT9320 ______ BQS246
XT3725 ______ BQS263
XT3762 ______ BQS245
XT5125 ______ BQS263
XT5130 ______ BQS245
XT5140 ______ BQS245
XT5150 ______ BQS245
XT7102 ______ BQS245
XT7103 ______ BQS246

METZ

370031 ______ BQS203
55CT35VT ____ BQS330
55TC34VT ____ BQS330
7611 ________ BQS207
7681ST ______ BQS207
7932 ________ BQS205
9604 ________ BQS205
9606 ________ BQS205
9607 ________ BQS205
9608 ________ BQS205
9671 ________ BQS205
9672 ________ BQS205
9673 ________ BQS205
9674 ________ BQS205
9680 ________ BQS205
9681 ________ BQS205
9683 ________ BQS205
9684 ________ BQS205
9686 ________ BQS205
9687 ________ BQS205
9690 ________ BQS205

MGA
CT1434 ______ BQS244
CT1439 ______ BQS241
CT1475 ______ BQS241
CT2039 ______ BQS241
CT2069 ______ BQS241
CT2168 ______ BQS241
K3900F ______ BQS241

MINERWA
MSR250 ______ BQS205

MITSUBISHI
C3420 _______ BQS246
C3421 _______ BQS246
C3422 _______ BQS246
C4821 _______ BQS246
CT2118EST ___ BQS425
CT2206TX ____ BQS425
CT2207BM ____ BQS181
CT2217TX ____ BQS425
CT2528SRX ___ BQS264
CT2529 ______ BQS264
CT2606 ______ BQS425
CT2617 ______ BQS425
CT3701 ______ BQS425
CT3720E _____ BQS207
CTD1401NZ ___ BQS246
CTD2001NZ ___ BQS246
TVC30 _______ BQS425
TVCINFR.12/16 _ BQS459

MIVAR
12BN3V ______ BQS263
12BN4V ______ BQS263
14BN3L ______ BQS263
14BN4L ______ BQS263
14V9E _______ BQS263
15C5V _______ BQS263
17BN1L ______ BQS263
17BN2L ______ BQS263
20BN1L ______ BQS263
20BN2L ______ BQS263
24BN1L ______ BQS263
24BN2L ______ BQS263
9BN4 ________ BQS263

MTC
6300 ________ BQS251
6301VT ______ BQS251
7000 ________ BQS251
7001VT ______ BQS251
7011 ________ BQS251
TVC39 _______ BQS459

MULTITECH
CTV1412 _____ BQS246
CTV8158 _____ BQS263
CVP2400 _____ BQS241
KRB1570 _____ BQS241
KRB1572F ____ BQS241
KRB1576 _____ BQS246
KT8349 ______ BQS310
KT8129TS ____ BQS246
KT8133 ______ BQS263
KT8137 ______ BQS263
KT8138 ______ BQS263
KT8195 ______ BQS246
KT8224 ______ BQS246
KT8227 ______ BQS454
KT8247 ______ BQS246
KT8248 ______ BQS246
KT8249 ______ BQS246
KT8250 ______ BQS246
KT8252DK ____ BQS246
KT8257 ______ BQS244
KT8264F _____ BQS244
KT8267 ______ BQS241
KT8269F _____ BQS241
KT8278F _____ BQS246
KT8279 ______ BQS246
KT8289 ______ BQS246
KT8338TX ____ BQS246
KT8342 ______ BQS252
KT8346 ______ BQS246
KT8347 ______ BQS246
KT8348TX ____ BQS310
KT8356 ______ BQS246
KT8451 ______ BQS246
KT8751 ______ BQS252
KT8752 ______ BQS252
KT8754 ______ BQS252
KT8755 ______ BQS252
KT8763 ______ BQS252
KT8770 ______ BQS252
KT8771 ______ BQS252
KT9552TX ____ BQS251
TVC16 _______ BQS263

MURPHY

TVC16 _______ BQS263
TVC19 _______ BQS459

NATIONAL
TC21B4PX ____ BQS370
TVC431 ______ BQS310

NEC
14C/15RNZ ___ BQS246
14C/15RVNZ __ BQS246
21C06RNZ ____ BQS425
C1817 _______ BQS425
C1871 _______ BQS425
C1901 _______ BQS425
C2026 _______ BQS425
C2062 _______ BQS425
C2071 _______ BQS425
C2263 _______ BQS425
CT1419 ______ BQS246
N1919 _______ BQS246
N3419 _______ BQS246
N3420 _______ BQS246
N3442 _______ BQS246
N4870 _______ BQS246
ST2102 ______ BQS425
ST2103 ______ BQS425
ST2602 ______ BQS425
ST2680 ______ BQS425

NECKERMANN
330/302 _____ BQS251
330/361 _____ BQS251
330/604 _____ BQS251
711/096 _____ BQS26
FS188 _______ BQS205
FS188 _______ BQS205
FS191 _______ BQS205
FS191 _______ BQS205
FS960 _______ BQS205
FS960 _______ BQS205
FS960VT _____ BQS205
FS968 _______ BQS205
FS968 _______ BQS205
FS968VT _____ BQS205
FS975 _______ BQS205
FS975 _______ BQS205
FS975VT _____ BQS205
IN814 _______ BQS310
KVX2121D ____ BQS423
KVX2121M ____ BQS423
KVX2521D ____ BQS423
KVX2521M ____ BQS423
KVX2931D ____ BQS428
N161/380 ____ BQS310
N796/180 ____ BQS310
N796/253 ____ BQS310
TV8201 ______ BQS519
TV8295/PIP ___ BQS519

NEI
1451 ________ BQS459
1551 ________ BQS459
2031 ________ BQS459
2131 ________ BQS459

NEWMAR
8614 ________ BQS263
8616 ________ BQS263
8622 ________ BQS263
8626 ________ BQS263
8650 ________ BQS263
TVC16 _______ BQS263
TVC39 _______ BQS459

NEWTECH

37ZK ________ BQS263
70515 _______ BQS310
SHP401 ______ BQS310

NIKKEI

14N9014VT ___ BQS330
20N9051VT ___ BQS330

NOBLEX
20TC655 _____ BQS181
20TC693 _____ BQS246

NOBLIKO
TVC16 _______ BQS263

NORDMENDE
FS63 ________ BQS404
FS63/PIP _____ BQS404
FS6342 ______ BQS404
FS72/PIP _____ BQS404
FS72SF ______ BQS404
FS72SFPL ____ BQS404
FS7242 ______ BQS404
FS84TD ______ BQS404
FS84TS ______ BQS404
FS94TS ______ BQS404
FU55KV ______ BQS404
FU55L _______ BQS404
FU55LS ______ BQS404
FU55S _______ BQS404
FU55VS ______ BQS404
FU55XV ______ BQS404
FU6341 ______ BQS404
FU84TS ______ BQS404
GA25PRO _____ BQS404
GA25 ________ BQS404
GA2531 ______ BQS404
GA36K _______ BQS404
GA36KID _____ BQS404
GA36KV ______ BQS404
GA36V _______ BQS404
GA36VP ______ BQS404
GA36X _______ BQS404
GA40KI ______ BQS404
GA40KV ______ BQS404
GA40KX ______ BQS404
GA40PRO _____ BQS404
GA40XV ______ BQS404
GA4031C _____ BQS404
GA4031CVT ___ BQS404
GA42E _______ BQS404
GA45KV ______ BQS404
GA45 ________ BQS404
GA45VP ______ BQS404
GA45X _______ BQS404
GA45XV ______ BQS404
GA-51PS _____ BQS404
GA-51PSP ____ BQS404
GA51T _______ BQS404
GA51X _______ BQS404
GA55DV ______ BQS404
GA55KV ______ BQS404
GA55LV ______ BQS404
GA55X _______ BQS404
GA55XP ______ BQS404
GA55XV ______ BQS404
GA5502 ______ BQS404
GA5502VT ____ BQS404
GA63KV ______ BQS404
GA63M _______ BQS404
GA63VS ______ BQS404
GA63XV ______ BQS404
GA63XVY _____ BQS404
GA70KV ______ BQS404
GA70VS ______ BQS404
GAL4001C ____ BQS404
GAL4001 _____ BQS404
GAL4222 _____ BQS404
GAL4501C ____ BQS404
GAL4501CVT __ BQS404
GAL5101 _____ BQS404
GAL5501VT ___ BQS404
GAL6311 _____ BQS404
GAL7011 _____ BQS404
SPSC7241 ____ BQS404
SPSL55T _____ BQS404
SPSL55TS ____ BQS404
SPSL6361 ____ BQS404
SPSL72TDS ___ BQS404
SPSL7261 ____ BQS404
SPST63KV ____ BQS404
SPST63KVA ___ BQS404
SPST63KVAY __ BQS404
SPST63KVI ___ BQS404
SPST63KVN ___ BQS404
SPST63VE ____ BQS404
SPST63VET ___ BQS404
SPST63VS ____ BQS404
SPST63VSN ___ BQS404
SPST6341 ____ BQS404
SPST70KHC ___ BQS404
SPST70KHVY __ BQS404
SPST70KV ____ BQS404
SPST70KVA ___ BQS404
SPST70KVAY __ BQS404
SPST70KVI ___ BQS404
SPST70KVN ___ BQS404
SPST70VE ____ BQS404
SPST70VET ___ BQS404
SPST70VS ____ BQS404
SPST70VSN ___ BQS404
SPST7041 ____ BQS404
SS70TS ______ BQS404
SS81HPL _____ BQS404
SS81TS ______ BQS404
SSSC60 ______ BQS404
SSSC81H _____ BQS404
SSSL70D _____ BQS404
ST63 ________ BQS404
ST63V _______ BQS404
ST63VS ______ BQS404
ST63VSN _____ BQS404
V1000/IMC ____ BQS404
V1201/IMC ____ BQS404
V1202SV _____ BQS404
V1242SV _____ BQS404
V1301/IMC ____ BQS404
V1302/IMC ____ BQS404
V1401J ______ BQS404
V1404SV _____ BQS404
V1440/IMC ____ BQS404
V3201/IMC ____ BQS404

NORDWAY
8814 ________ BQS251

NORFOLK

WT5314 ______ BQS459

NOVATRONIC
CTV1430 _____ BQS246
CTV1440 _____ BQS246
CTV2060 _____ BQS246
CTV2050P/S __ BQS244

OCEANIC

14S20 _______ BQS180
4030 ________ BQS454
4530 ________ BQS454
5521 ________ BQS454
5530 ________ BQS454
5581 ________ BQS454
6330 ________ BQS454
6351 ________ BQS454
6361 ________ BQS454
6362VT ______ BQS454
6381/TOP ____ BQS454
7131 ________ BQS454
7161 ________ BQS454
7162VT ______ BQS454
7171/TOP ____ BQS454
7181/PIP _____ BQS454
TVC3711 _____ BQS180

OCTALK
3915 ________ BQS263

OKANO

7070VT ______ BQS251
TV3701 ______ BQS246
TV70VT ______ BQS251
TV763VT _____ BQS251

OLYMPIC
CTV513 ______ BQS246

ONIEL

6314VR ______ BQS246

ORION
10VCP _______ BQS152
120AR _______ BQS517
1230RC ______ BQS152
1250RC ______ BQS152
1450RC ______ BQS152
14A _________ BQS152
14AT ________ BQS517
14J _________ BQS518
14NV ________ BQS152
14VR ________ BQS241
14VT ________ BQS517
14X _________ BQS152
1530RC ______ BQS152
1550RC ______ BQS152
1709_RC _____ BQS310
20K _________ BQS246
20AR ________ BQS517
20J _________ BQS518
20X _________ BQS152
2140TRC _____ BQS517
21S _________ BQS517
264RC _______ BQS152
317DK _______ BQS518
340P ________ BQS152
340P ________ BQS518
362 _________ BQS152
363P ________ BQS518
363RC _______ BQS517
364 _________ BQS152
364A ________ BQS517
36RCM _______ BQS152
36XJ ________ BQS152
390 _________ BQS517
420 _________ BQS517
4200 ________ BQS310
422 _________ BQS152
423 _________ BQS152
423(V2) ______ BQS517
423P-COLOR __ BQS518
4300 ________ BQS310
513 _________ BQS152
513COLOR ____ BQS517
513DK _______ BQS518
513P ________ BQS518
515DK _______ BQS518
515VPT ______ BQS518
515VT _______ BQS518
519DK _______ BQS518
520VTA ______ BQS518
550A ________ BQS517
5521VT ______ BQS517
553 _________ BQS517
5530 ________ BQS152
6325VT ______ BQS457
6540 ________ BQS457
700 _________ BQS310
7000 ________ BQS457
7028VT ______ BQS457
707 _________ BQS520
707A ________ BQS520
7089VT ______ BQS520
7090VT ______ BQS520
712VT _______ BQS520
7200TEC _____ BQS520
8333 ________ BQS457
8360 ________ BQS520
8390 ________ BQS520
TV1701 ______ BQS310
TV560 _______ BQS310
TV715 _______ BQS310
TV725 _______ BQS310
TV735 _______ BQS310
TV750 _______ BQS310
TV755S ______ BQS310
TV340P ______ BQS518
TV370 _______ BQS244
TV735 _______ BQS519
TV755S ______ BQS519
VP245RC _____ BQS152
VP290RC _____ BQS152
VP300 _______ BQS517

OSAKI
CTV3900 _____ BQS152
P147R _______ BQS244
TVC16 _______ BQS263
TVC32 _______ BQS241

OTAKE

513P ________ BQS518
517VPT ______ BQS518
7089VT ______ BQS520
7090VT ______ BQS520

OTTO VERSAND
1230RC ______ BQS152
1250RC ______ BQS152
1450RC ______ BQS152
1530RC ______ BQS152
1550RC ______ BQS152
5130RC ______ BQS152
6710RC ______ BQS152
COLOR362 ____ BQS517
COLOR363 ____ BQS517
COLOR422 ____ BQS517
COLOR423 ____ BQS517
COLOR512 ____ BQS517
CPT1456 _____ BQS263
DTV1 ________ BQS457
FC919 _______ BQS207
FS167 _______ BQS205
FS169 _______ BQS205
FS177 _______ BQS205
FS188 _______ BQS205
FS191 _______ BQS205
FS937 _______ BQS207
FS975 _______ BQS205
FS991 _______ BQS205
FT67 ________ BQS457
TV2807 ______ BQS519
TV2807 ______ BQS519
TV2816/PIP ___ BQS519
TV8201 ______ BQS519
TV8295/PIP ___ BQS519
TVC16 _______ BQS263

OTTO VERSAND (M)
3703 ________ BQS404
3704 ________ BQS404
4205 ________ BQS404
5105 ________ BQS404
5108 ________ BQS404
5505 ________ BQS404

OTTO VERSAND (T)
6354 ________ BQS404
7048 ________ BQS404
7254 ________ BQS404

PALSONIK

143488K _____ BQS244
204888K _____ BQS244
3468 ________ BQS244
3488K _______ BQS244
4838 ________ BQS263
4866 ________ BQS263
4888 ________ BQS244
5118 ________ BQS241
CTV330 ______ BQS246

PANASONIC
134M ________ BQS370
TC1633UR ____ BQS310
TC1635 ______ BQS310
TC1642 ______ BQS310
TC1651 ______ BQS310
TC21B3E _____ BQS370
TC21B4PXC ___ BQS370
TC2282FR/SR _ BQS459

PANAVISION

CE3703 ______ BQS244

PATHE CINEMA
04510 _______ BQS459
12500 _______ BQS459
14504 _______ BQS263
37101 _______ BQS459
37201 _______ BQS459
37301 _______ BQS459
3732 ________ BQS263
37502 _______ BQS459
37510 _______ BQS459
37601 _______ BQS459
3782 ________ BQS263
38059 _______ BQS263
40510 _______ BQS459
40602 _______ BQS263
40924 _______ BQS263
4232 ________ BQS263
4282 ________ BQS263
44502 _______ BQS459
44513 _______ BQS459
5132 ________ BQS263
5134 ________ BQS263
5141 ________ BQS459
51501 _______ BQS459
51502 _______ BQS459
51510 _______ BQS459
5182 ________ BQS263
53510 _______ BQS459
55510 _______ BQS459
55512 _______ BQS459
55513 _______ BQS459
55514 _______ BQS459
5589 ________ BQS459
5632 ________ BQS263
5634 ________ BQS263
5641 ________ BQS459
5643 ________ BQS459
5682 ________ BQS263
573504 ______ BQS459
63512 _______ BQS459
63513 _______ BQS459
64510 _______ BQS459
6732 ________ BQS263
6734 ________ BQS263
6743 ________ BQS459
6744 ________ BQS459
6782 ________ BQS263
70511 _______ BQS459
70515 _______ BQS459
70575 _______ BQS459
71035 _______ BQS263
F6/5641 _____ BQS459
SERIE-32 ____ BQS263
SERIE-36 ____ BQS263
SERIE-51 ____ BQS263
SERIE-83 ____ BQS263

PHILCO
MP2036 ______ BQS246
MP3600 ______ BQS246
MP1036 ______ BQS459
MP1039 ______ BQS459
MP1050 ______ BQS459
MP1055 ______ BQS459
SS2112 ______ BQS251
SS2510FX ____ BQS251
SS2512 ______ BQS251
SS2592FX ____ BQS251
SS2595 ______ BQS251
SS2810FX ____ BQS251
SS2812 ______ BQS251
SS2892FX ____ BQS251
SS2995 ______ BQS251
SS3210FX ____ BQS251
SS3310 ______ BQS251
SS5525 ______ BQS251
SS5895 ______ BQS251
SS6325 ______ BQS251
SS7025 ______ BQS251
TC814 _______ BQS459
TIROS _______ BQS264
TVC99 _______ BQS459

PHILIPS
14AA3327 ____ BQS306
14AA3329 ____ BQS307
14AA3357 ____ BQS306
14AA3527 ____ BQS306
14GR1227 ____ BQS306
14PT1332 ____ BQS306
14PT1342 ____ BQS306
14PT135 _____ BQS306
14PT1357 ____ BQS306
14PT136 _____ BQS306
14PT136B ____ BQS306
14PT151A ____ BQS306
14PT1532 ____ BQS306
14PT155A/B __ BQS306
14PT1552 ____ BQS306
14PT156A/B __ BQS306
14PT2663 ____ BQS306
14PT310 _____ BQS306
14TVR240 ____ BQS307
14GR2126 ____ BQS320
14GR2326 ____ BQS320
15AA3336 ____ BQS306
15AA3537 ____ BQS306
15AB2536 ____ BQS306
15PT121A ____ BQS306
15PT136A/B __ BQS306
15PT150A/B __ BQS306
15PT156B ____ BQS306
15PT161A ____ BQS306
15PT166A/B __ BQS307
15CE1519 ____ BQS320
15CN4321 ____ BQS320
15GR2130 ____ BQS320
15GR2336 ____ BQS320
15GR2636 ____ BQS320
17AA3346 ____ BQS306
17AA3346 ____ BQS306
17AA3547 ____ BQS306
17AB3546 ____ BQS306
17HT1340 ____ BQS306
17HT1349 ____ BQS306
17HT1540 ____ BQS306
17HT1549 ____ BQS306
17PT136 _____ BQS306
17PT156B ____ BQS306
17PT161A ____ BQS306
17PT166 _____ BQS307
17PT166B ____ BQS306
17PT310 _____ BQS306
17PT313 _____ BQS306
17GR2346 ____ BQS320
17GR2646 ____ BQS320
20PT135 _____ BQS306
20PT1352 ____ BQS306
20PT150A ____ BQS306
20PT155A ____ BQS306
20PT1552 ____ BQS306
21AA3356 ____ BQS306
21AB3556 ____ BQS306
21AB3557 ____ BQS306
21GR1257 ____ BQS306
21GR2950 ____ BQS306
21HT1350 ____ BQS306
21HT1359 ____ BQS306
21HT1550 ____ BQS306
21HT1559 ____ BQS306
21PT131A ____ BQS306
21PT134B ____ BQS306
21PT135 _____ BQS306
21PT135B ____ BQS306
21PT1353 ____ BQS306
21PT136A/B __ BQS306
21PT136 _____ BQS306
21PT161A/B __ BQS306
21PT164A/B __ BQS306
21PT165 _____ BQS306
21PT1653 ____ BQS306
21PT166 _____ BQS306
21PT166B ____ BQS306
21PT310 _____ BQS306
21PT313 _____ BQS306
21PT350 _____ BQS306
21PT352A ____ BQS306
21PT4303 ____ BQS306
21PT440 _____ BQS307
21PT520A ____ BQS307
21PT522A ____ BQS307
21PT523B ____ BQS307
21PT530A ____ BQS307
21PT570A ____ BQS307
21PT701 _____ BQS307
21PT703A/C __ BQS307
21ST1636 ____ BQS307
21ST1730 ____ BQS307
21ST2430 ____ BQS307
21ST2636 ____ BQS307
21ST2637 ____ BQS307
21ST2730 ____ BQS307
21ST2731 ____ BQS307
21ST2737/43 _ BQS307
21ST2931/PIP _ BQS307
21ST2937 ____ BQS307
21GR2150 ____ BQS320
21GR2352 ____ BQS320
21GR2650 ____ BQS320
21GR2651 ____ BQS320
21GR2656 ____ BQS320
21GR2657 ____ BQS320
21GR2756 ____ BQS320
21GR2757 ____ BQS320
21GR5656 ____ BQS320
21GR9650 ____ BQS320
21GR9656 ____ BQS320
21GR9657 ____ BQS320
21GR9757 ____ BQS320
25MN1350 ____ BQS307
25MN1353 ____ BQS307
25MN1355 ____ BQS307
25MN1356 ____ BQS307
25MN1370 ____ BQS307
25MN1550 ____ BQS307
25MN1553 ____ BQS307
25MN1560 ____ BQS307
25PT400A ____ BQS307
25PT404A ____ BQS307
25PT410 _____ BQS307
25PT4103 ____ BQS306
25PT415A ____ BQS307
25PT4151 ____ BQS306
25PT420 _____ BQS307
25PT440A ____ BQS307
25PT443 _____ BQS307
25PT451A ____ BQS307
25PT452A ____ BQS307
25PT470A/B __ BQS307
25PT472A/B __ BQS307
25PT480A/B/C _ BQS307
25PT481B ____ BQS307
25PT482A ____ BQS307
25PT490A ____ BQS307
25PT492A ____ BQS307
25PT510A/B __ BQS307
25PT512A/B/C _ BQS307
25PT520AFAT _ BQS307
25PT522A/B __ BQS307
25PT530A/C __ BQS307
25PT530B ____ BQS307
25PT532A ____ BQS307
25PT532B ____ BQS307
25PT5321 ____ BQS307
25PT540A ____ BQS307
25PT540B ____ BQS307
25PT541B ____ BQS307
25PT542A ____ BQS307
25PT542B ____ BQS307
25PT550A ____ BQS307
25PT550B ____ BQS307
25PT560A ____ BQS307
25PT562A ____ BQS307
25PT570A ____ BQS307
25PT572A ____ BQS307
25PT620B ____ BQS307
25PT622B ____ BQS307
25PT630A ____ BQS307
25PT632A ____ BQS307
25PT700B ____ BQS307
25PT702A/B __ BQS307
25PT7021 ____ BQS307
25PT720B ____ BQS307
25PT722A ____ BQS307
25PT727A ____ BQS307
25PT9011 ____ BQS306
25PT9311 ____ BQS307
25ST1607 ____ BQS307
25ST1627 ____ BQS307
25ST1666 ____ BQS307
25ST1667 ____ BQS307
25ST1702 ____ BQS307
25ST1704 ____ BQS307
25ST1707 ____ BQS307
25ST1724 ____ BQS307
25ST1750 ____ BQS307
25ST1760 ____ BQS307
25ST1761 ____ BQS307
25ST1767 ____ BQS307
25ST1804 ____ BQS307
25ST1861 ____ BQS307
25ST2451 ____ BQS307
25ST2657 ____ BQS307
25ST2664 ____ BQS307
25ST2666 ____ BQS307
25ST2760 ____ BQS307
25ST2761 ____ BQS307
25ST2961/PIP _ BQS307
25ST2967 ____ BQS307
25CE6270 ____ BQS320
25CE6271 ____ BQS320
25GR5616 ____ BQS320
25GR5664 ____ BQS320
25GR5666 ____ BQS320
25GR5667 ____ BQS320
25GR5668 ____ BQS320
25GR5768 ____ BQS320
25GR9666 ____ BQS320
25GR9667 ____ BQS320
25GR9762 ____ BQS320
25GR9768 ____ BQS320
25GR9867 ____ BQS320
25GR9963 ____ BQS320
25GR9968 ____ BQS320
27PT481R ____ BQS307
27PT822A ____ BQS307
28CL6970 ____ BQS307
28MN1370 ____ BQS307
28MN1376 ____ BQS307
28MN1570 ____ BQS307
28PT400 _____ BQS307
28PT405 _____ BQS307
28PT410 _____ BQS307
28PT4101 ____ BQS306
28PT4103 ____ BQS306
28PT4151 ____ BQS306
28PT420A ____ BQS307
28PT440A ____ BQS307
28PT4403 ____ BQS306
28PT443A ____ BQS307
28PT450 _____ BQS307
28PT451A ____ BQS307
28PT452A ____ BQS307
28PT453 _____ BQS306
28PT470A/B __ BQS307
28PT472A/B __ BQS307
28PT480A/B/C _ BQS307
28PT481B ____ BQS307
28PT482A ____ BQS307
28PT490A ____ BQS307
28PT492A ____ BQS307
28PT510A/B __ BQS307
28PT512A/B/C _ BQS307
28PT520A/B __ BQS307
28PT522A/B __ BQS307
28PT530B ____ BQS307
28PT532A ____ BQS307
28PT540A ____ BQS307
28PT541B ____ BQS307
28PT542A ____ BQS307
28PT550B ____ BQS307
28PT560A ____ BQS307
28PT562A ____ BQS307
28PT570A ____ BQS307
28PW630B ____ BQS307
28PW632B ____ BQS307
28PW660B ____ BQS307
28PW662B ____ BQS307
28ST1617 ____ BQS307
28ST1636 ____ BQS307
28ST1637 ____ BQS307
28ST1686 ____ BQS307
28ST1687 ____ BQS307
28ST1712 ____ BQS307
28ST1714 ____ BQS307
28ST1717 ____ BQS307
28ST1770 ____ BQS307
28ST1780 ____ BQS307
28ST1781 ____ BQS307
28ST1787 ____ BQS307
28ST1881 ____ BQS307
28ST2181 ____ BQS307
28ST2281 ____ BQS307
28ST2287 ____ BQS307
28ST2471 ____ BQS307
28ST2587 ____ BQS307
28ST2674 ____ BQS307
28ST2686 ____ BQS307
28ST2687 ____ BQS307
28ST2780 ____ BQS307
28ST2781 ____ BQS307
28ST2861 ____ BQS307
28ST2981 ____ BQS307
28ST2987 ____ BQS307
28CE6590 ____ BQS320
28GR5606 ____ BQS320
28GR5676 ____ BQS320
28GR5706 ____ BQS320
28GR5776 ____ BQS320
28GR9677 ____ BQS320
28GR9777 ____ BQS320
29PT5301 ____ BQS307
29PT5321 ____ BQS307
29PT550B ____ BQS307
29PT600 _____ BQS307
29PT600B ____ BQS307
29PT602A/B __ BQS307
29PT630A ____ BQS307
29PT632A ____ BQS307
29PT700A/B __ BQS307
29PT702A/B __ BQS307
29PT720B ____ BQS307
29PT721B ____ BQS307
29PT722B ____ BQS307
29PT727B ____ BQS307
3570 ________ BQS320
3590 ________ BQS320
37TA1040 ____ BQS306
37TA1050 ____ BQS306
37TA1060 ____ BQS306
37TA1070 ____ BQS306
37TA1080 ____ BQS306
37TA1090 ____ BQS306
37TA1161 ____ BQS306
37TA1171 ____ BQS306
37TA1211 ____ BQS306
37TA1271 ____ BQS306
37TA1471 ____ BQS306
37TB1141 ____ BQS306
37TB1151 ____ BQS306
37TB1190 ____ BQS306
37ZZ3233 ____ BQS306
37DC2090/GR _ BQS205
38ZY3325 ____ BQS306
38ZZ3383 ____ BQS306
38ZZ3385 ____ BQS306
41KV8438 ____ BQS306
41GR8841 ____ BQS320
43ZY3425 ____ BQS306
43ZZ3483 ____ BQS306
43ZZ3485 ____ BQS306
46KV8538 ____ BQS306
46GR8851 ____ BQS320
49KV1257 ____ BQS306
51TA1260 ____ BQS306
51TA1410 ____ BQS306
51TA1411 ____ BQS306
51TA1460 ____ BQS306
51TA1472 ____ BQS306
52KV1592 ____ BQS306
52NA1307 ____ BQS307
52NA1364 ____ BQS307
52NA2304 ____ BQS307
52NA2307 ____ BQS307
52NA2317 ____ BQS307
52NA2364 ____ BQS307
52NA2366 ____ BQS307
52NA2376 ____ BQS307
52TA1471 ____ BQS306
52TA4310 ____ BQS307
52TA4311 ____ BQS307
52TA5210 ____ BQS307
52TA5211 ____ BQS307
52TA5212 ____ BQS307
52TA5213 ____ BQS307
52TB1141 ____ BQS306
52TB4290 ____ BQS307
52TB5181 ____ BQS307
52TB5190 ____ BQS307
52TB5191 ____ BQS307
52TB5192 ____ BQS307
52ZY3523 ____ BQS306
52ZY3535 ____ BQS306
52ZY3593 ____ BQS306
52ZZ3583 ____ BQS306
52ZZ3585 ____ BQS306
5551 ________ BQS320
5753 ________ BQS320
5763 ________ BQS320
5773 ________ BQS320
63CA1503 ____ BQS307
63CA1505 ____ BQS307
63CA1513 ____ BQS307
63CA1515 ____ BQS307
63CA1563 ____ BQS307
63CA1573 ____ BQS307
63CA1595 ____ BQS307
63NA1047 ____ BQS307
63NA1076 ____ BQS307
63NA1276 ____ BQS307
63NA1607 ____ BQS307
63NA1617 ____ BQS307
63NA1666 ____ BQS307
63NA1676 ____ BQS307
63NA1763 ____ BQS307
63NA2514 ____ BQS307
63NA2576 ____ BQS307
63NA2607 ____ BQS307
63NA2617 ____ BQS307
63NA2676 ____ BQS307
63TA3910 ____ BQS307
63TA3960 ____ BQS307
63TA4010 ____ BQS307
63TA4110 ____ BQS307
63TA4310 ____ BQS307
63TA4410 ____ BQS307
63TA4411 ____ BQS307
63TA4610 ____ BQS307
63TA4611 ____ BQS307
63TA4612 ____ BQS307
63TA5210 ____ BQS307
63TA5212 ____ BQS307
63TA5610 ____ BQS307
63TA6911 ____ BQS307
63TA6931 ____ BQS307
63TA7111 ____ BQS307
63TB3890 ____ BQS307
63TB4390 ____ BQS307
63TB4391 ____ BQS307
63TB4590 ____ BQS307
63TB4591 ____ BQS307
63TB4592 ____ BQS307
63TB5190 ____ BQS307
63TB5191 ____ BQS307
63TB5192 ____ BQS307
63KV5626 ____ BQS320
63KV9636 ____ BQS320
63KV9647 ____ BQS320
6591 ________ BQS320
6751 ________ BQS320
70CA1703 ____ BQS307
70CA1705 ____ BQS307
70CA1763 ____ BQS307
70KD2720 ____ BQS306
70KD2723 ____ BQS306
70NA1147 ____ BQS307
70NA1176 ____ BQS307
70NA1376 ____ BQS307
70NA1807 ____ BQS307
70NA1817 ____ BQS307
70NA1818 ____ BQS307
70NA1866 ____ BQS307
70NA1876 ____ BQS307
70NA2714 ____ BQS307
70NA2774 ____ BQS307
70NA2776 ____ BQS307
70NA2807 ____ BQS307
70NA2808 ____ BQS307
70NA2817 ____ BQS307
70NA2819 ____ BQS307
70NA2876 ____ BQS307
70NA2879 ____ BQS307
70TA3690 ____ BQS307
70TA3910 ____ BQS307
70TA4010 ____ BQS307
70TA4310 ____ BQS307
70TA4411 ____ BQS307
70TA4411 ____ BQS307
70TA4412 ____ BQS307
70TA4610 ____ BQS307
70TA4611 ____ BQS307
70TA4612 ____ BQS307
70TA5210 ____ BQS307
70TA5211 ____ BQS307
70TA52120 ___ BQS307
70TA5610 ____ BQS307
70TB3889 ____ BQS307
70TB3890 ____ BQS307
70TB4390 ____ BQS307
70TB4391 ____ BQS307
70TB4590 ____ BQS307
70TB4591 ____ BQS307
70TB4592 ____ BQS307
70TB5190 ____ BQS307
70TB5191 ____ BQS307
70TB5192 ____ BQS307
70WA5211 ____ BQS307
70WA6211 ____ BQS307
70KV5726 ____ BQS320
70KV5787 ____ BQS320
70KV9736 ____ BQS320
72TA6911 ____ BQS307
72TA6931 ____ BQS307
85KD2820 ____ BQS306
85KD2826 ____ BQS306
8851 ________ BQS320
9753 ________ BQS320
9973 ________ BQS320
AA3327-14″ __ BQS306
AA3357_TXT-14″ _ BQS306
AA3527-14″ __ BQS306
DC2660_DIGITAL _ BQS306
DC2670_DIGITAL _ BQS306
GR1227-14″ __ BQS306
GTV1416_RC __ BQS263
L20-235B ____ BQS306
L20-255B ____ BQS306
L21-135B ____ BQS306
L21-165B ____ BQS306
ML8305-25″ __ BQS307
MN1350-25″ __ BQS307
MN1353 ______ BQS307
MN13550-25″ _ BQS307
MN1355-25″ __ BQS307
MN1356-25″ __ BQS307
MN1376-28″ __ BQS307
MN1550-25″ __ BQS307
14-135B _____ BQS306
14-155B _____ BQS306
15-136B _____ BQS306
15-156B _____ BQS306
17-136B _____ BQS306
17-156B _____ BQS306
PT150A-15″ __ BQS306
PT155A-14″ __ BQS306
PT450A-25″/28 _ BQS307
PT520A-21″/25 _ BQS307
PT522A-21″ __ BQS307
PT530A-21″/25 _ BQS307
PT700A-21″ __ BQS307
PT800A-25″/28 _ BQS307
PV7960_MATCHL _ BQS306
PV7970_MATCHL _ BQS306
RC0310/00 ___ BQS321
RC5469 ______ BQS321
RC5701 ______ BQS321
RC5801 ______ BQS320
RC5901 ______ BQS320
RC5903 ______ BQS320
RC5913 ______ BQS320
RC6008 ______ BQS321
RC6804 ______ BQS321
RC8201 ______ BQS321
RC9020 ______ BQS321
RC9030 ______ BQS321
RC9031 ______ BQS321
RC9032 ______ BQS321
RC9070 ______ BQS321
RC9076 ______ BQS321
RC9076/00B __ BQS321
RC9078 ______ BQS321
RC9131 ______ BQS321
SCC202 ______ BQS306
SCC222 ______ BQS306
SCC224 ______ BQS306
SL5750-21″ __ BQS306
SL5760-25″ __ BQS306
SL5770-28″ __ BQS306
ST1607-25″ __ BQS307
ST1617-28″ __ BQS307
ST1636-21″/28″ _ BQS307
ST1637-28″ __ BQS307
ST1666-25″ __ BQS307
ST1667-25″ __ BQS307
ST1686-28″ __ BQS307
ST1687-28″ __ BQS307
ST1704-25″ __ BQS307
ST1707-25″ __ BQS307
ST1714-28″ __ BQS307
ST1724-25″ __ BQS307
ST1730-21″ __ BQS307
ST1750-25″ __ BQS307
ST1760-25″ __ BQS307
ST1761-25″ __ BQS307
ST1767-25″ __ BQS307
ST1780-28″ __ BQS307
ST1781-28″ __ BQS307
ST1804-25″ __ BQS307
ST1861-25″ __ BQS307
ST2281-28″ __ BQS307
ST2287-28″ __ BQS307
ST2430-21″ __ BQS307
ST2451-25″ __ BQS307
ST2471-28″ __ BQS307
ST2636-21″ __ BQS307
ST2637-21″ __ BQS307
ST2657-25″ __ BQS307
ST2664-25″ __ BQS307
ST2666-25″ __ BQS307
ST2674-28″ __ BQS307
ST2686-28″ __ BQS307
ST2687-28″ __ BQS307
ST2730-21″ __ BQS307
ST2731-21″ __ BQS307
ST2760-25″ __ BQS307
ST2761-25″ __ BQS307
ST2780-28″ __ BQS307
ST2781-28″ __ BQS307
ST2861-28″ __ BQS307
ST2931_PIP-21″ _ BQS307
ST2937-21″ __ BQS307
ST2961_PIP-25″ _ BQS307
ST2967-21″ __ BQS307
ST2981_PIP-28″ _ BQS307
ST2987-28″ __ BQS307
STU1400 _____ BQS306
STU330A _____ BQS306
STU350A _____ BQS306
STU560A _____ BQS306
STU803 ______ BQS306
STU803/21R __ BQS306
STU901/01R __ BQS306
STU902/BSB __ BQS306
STU904/58R __ BQS306
STU909 ______ BQS306
STU909/89M __ BQS306
TVB/N16 _____ BQS263
VL14-136B ___ BQS306
VL21-136B ___ BQS306
VL21-5301 ___ BQS307
VL25-480C ___ BQS307
VL25-630A ___ BQS307
VL28-480C ___ BQS307
VL28-481B ___ BQS307
VL28-630B ___ BQS307
VL28-660B ___ BQS307
VL29-630A ___ BQS307
VL29-720B ___ BQS307
VR468 _______ BQS306
VR665 _______ BQS306
VR666 _______ BQS306
VR668 _______ BQS306
VR747 _______ BQS306
VR768 _______ BQS306
VR967 _______ BQS306
VR969 _______ BQS306

PHOENIX
PHAA37 ______ BQS310
PHAA45 ______ BQS310
PHAA60 ______ BQS310

PRIMA
XT3725 ______ BQS263
XT3726 ______ BQS244
XT5130 ______ BQS245
XT5140 ______ BQS245
XT5150 ______ BQS245
XT7102 ______ BQS245

PRINZ
264RC _______ BQS152
264RC _______ BQS152

PROFEX
CTV3037 _____ BQS246
CTV3051C ____ BQS246
CTV3055 _____ BQS246
TVC99 _______ BQS246

PROLINE
CTV36039 ____ BQS459
CTV3619 _____ BQS520

PROTECH
CTV1406 _____ BQS246
CTV1412 _____ BQS246
CTV3743 _____ BQS310
CTV5166 _____ BQS310
CTV5554 _____ BQS310
CTV5566 _____ BQS310
CTV6392 _____ BQS310
CTV7294 _____ BQS310

QUELLE

003.485.0 ___ BQS207
003.613.0 ___ BQS207
003.614.0 ___ BQS207
003.615.0 ___ BQS207
003.616.0 ___ BQS207
003.739.0 ___ BQS207
003.90.0 ____ BQS207
011.371.0 ___ BQS207
011.372.0 ___ BQS207
016.073.0 ___ BQS454
016.075.0 ___ BQS454
018.186.0 ___ BQS454
018.548.0 ___ BQS207
018.990.0 ___ BQS207
018.991.0 ___ BQS207
018.992.0 ___ BQS207
018.993.0 ___ BQS207
022.067.0 ___ BQS454
022.089.0 ___ BQS454
027.599.0 ___ BQS244
027.615.0 ___ BQS244
031.075.0 ___ BQS207
031.076.0 ___ BQS207
031.155.0 ___ BQS207
032.028.0 ___ BQS207
032.030.0 ___ BQS207
032.031.0 ___ BQS207
065.550.0 ___ BQS152
069.134.0 ___ BQS423
8607/PIP _____ BQS519
COLOR4288 ___ BQS152
FK252 _______ BQS207
FK253 _______ BQS207
FT4696 ______ BQS246
FT1002 ______ BQS244
FT1003 ______ BQS244
FT248 _______ BQS207
FT251 _______ BQS207
FT252 _______ BQS207
FT260MN _____ BQS207
FT261MN _____ BQS207
FT262 _______ BQS207
FT265 _______ BQS207
FT266 _______ BQS207
FT267 _______ BQS207
FT268 _______ BQS207
FT269VT _____ BQS207
FT273VT _____ BQS207
FT274VT _____ BQS207
FT275 _______ BQS207
KV1442EC ____ BQS423
TV2807 ______ BQS519
TV2816 ______ BQS519
TV8201 ______ BQS519
TV8295 ______ BQS519

QUELLE DIGIVISION
3578 ________ BQS454
3878 ________ BQS454
3988 ________ BQS454
6370 ________ BQS454
7170 ________ BQS454

Всім бажаючим продаємо наш інформаційний архів

Ви можете замовити бандероль з чотирма DVD-дисками, на яких ВСІ наші схеми, мануали, вся додаткова інформація. Вартість замовлення в межах України 180 грн при замовленні звичайною поштою, або 200 грн при замовленні через Нову пошту. Оплата - на вашій пошті при одержанні бандеролі.
Ось СПИСОК НАШИХ ФАЙЛІВ.
Для замовлення дисків треба перейти НА ЦЮ СТОРІНКУ.
Схема мануал телевизора шасси скачать бесплатно

Залишити відповідь (Leave a Reply)