Таблиця "модель – пульт BQS", частина 1

“Model – BQS remote” table, part 1
(ACCENT — GRUNDIG)


ACCENT
5382 ________ BQS244
AT2000 ______ BQS246
GT8813A _____ BQS246
GT8920B _____ BQS246

ADYSON
CTV5135PS ___ BQS263

AGASHI
21SD ________ BQS246
A3628 _______ BQS246

AIKO
AT100 _______ BQS241
K3900F ______ BQS241
SC2037VR ____ BQS246
SC451VR _____ BQS263

AIM
ATC51CMR ____ BQS306

AIOSTAY
1491 ________ BQS246
AI1491 ______ BQS263
S93MD _______ BQS459

AIWA
TVA145 ______ BQS380
TVA145 ______ BQS380
TVA205 ______ BQS380
TVA205 ______ BQS380
TVA215 ______ BQS380
TVA215 ______ BQS380
TVC142 ______ BQS380
TVC142 ______ BQS380
TVC202 ______ BQS380
TVC202 ______ BQS380

AKAI
2561T _______ BQS181
2861T _______ BQS181
2961T _______ BQS181
CT1015F _____ BQS241
CT1404 ______ BQS241
CT1405A _____ BQS241
CT1406A _____ BQS241
CT143 _______ BQS263
CT144 _______ BQS246
CT145 _______ BQS246
CT161 _______ BQS246
CT2007A _____ BQS241
CT202 _______ BQS246
CT205 _______ BQS246
CT211 _______ BQS246
CT2157ET ____ BQS306
CT2167AT ____ BQS454
CT2177DT ____ BQS306
CT2179E _____ BQS558
CT2560 ______ BQS454
CT2561T _____ BQS181
CT2567AT ____ BQS454
CT2569AUF ___ BQS454
CT2569E/F ___ BQS454
CT2569EN ____ BQS454
CT2569M _____ BQS454
CT2570AUS ___ BQS454
CT2570M2 ____ BQS454
CT2571M _____ BQS454
CT2579E _____ BQS454
CT2580F _____ BQS454
CT2590E _____ BQS454
CT2592E _____ BQS454
CT2599 ______ BQS454
CT2860E _____ BQS454
CT2861T _____ BQS181
CT2867AT ____ BQS454
CT2869AUS ___ BQS454
CT2869EN ____ BQS454
CT2869M _____ BQS454
CT2869M2 ____ BQS454
CT2870AUS ___ BQS454
CT2870M _____ BQS454
CT2870M2 ____ BQS454
CT2870N(UK) _ BQS454
CT2871E _____ BQS454
CT2872M _____ BQS454
CT2877AT ____ BQS454
CT2879N(UK) _ BQS454
CT2880 ______ BQS454
CT2889 ______ BQS454
CT2890E _____ BQS454
CT2892E/F ___ BQS454
CT2961T _____ BQS181
CTF151 ______ BQS207
CTF153 ______ BQS207
CTF211 ______ BQS207
CTF213 ______ BQS207
CTF253 ______ BQS207
CTF311 ______ BQS207
CTF402 ______ BQS207
CTF552 ______ BQS207
CTF8947 _____ BQS207
CTK1000 _____ BQS241
CTK107 ______ BQS263
CTK108 ______ BQS263
CTK110AK/NZ _ BQS246
CTK115 ______ BQS263
CTK1420 _____ BQS241
CTK143 ______ BQS263
CTK143AK ____ BQS246
CTK144 ______ BQS246
CTK145 ______ BQS246
CTK146 ______ BQS241
CTK148 ______ BQS246
CTK148NZ ____ BQS246
CTK161 ______ BQS246
CTK2001 _____ BQS241
CTK202/1 ____ BQS263
CTK202/2 ____ BQS246
CTK203 ______ BQS246
CTK206NZ ____ BQS241
CTK207 ______ BQS263
CTK208 ______ BQS246
CTK208NZ ____ BQS246
CTK211T _____ BQS246
CTK2569E/EF _ BQS454
CTK2579 _____ BQS454
CTK260 ______ BQS246
CTK260AKX ___ BQS246
CTK260AKY ___ BQS246
CTK280NZ ____ BQS241
CTK2869 _____ BQS454
CTK420 ______ BQS241
KPV20MT _____ BQS459
MZ72R1 ______ BQS315
MZ72R1 ______ BQS315
TCK144 ______ BQS246
TLC2011VB ___ BQS263
TV2570AUS ___ BQS454
VT2579N _____ BQS454

AKURA
CX1402 ______ BQS246
CX2001 ______ BQS244
CX240T ______ BQS310
CX250T ______ BQS310
CX330T ______ BQS310
CX340T ______ BQS310
FS9382 ______ BQS246

ALBA
CT14VR ______ BQS459
CTV14RS _____ BQS241
CTV55 _______ BQS241
M14PS _______ BQS459
TV2020 ______ BQS459

ALBIRAL
2M6390DT ____ BQS310
TVC39 _______ BQS459
TVC99 _______ BQS310
TVC21 _______ BQS245

ALHORI
TVC16 _______ BQS263

ALLORGAN
24SS346 _____ BQS457
DST6354 _____ BQS457
KST3651 _____ BQS263
KST3652 _____ BQS263
KST3682 _____ BQS263
KST5152 _____ BQS263
TV7054 ______ BQS457

ALLSAT
SR93 ________ BQS306
SRC5893 _____ BQS306

ALLSTAR
3751 ________ BQS306
3752 ________ BQS306

AMPLIVISION
14504C ______ BQS263
3702B _______ BQS263
A22TC _______ BQS263
S55138 ______ BQS263
S678040254 __ BQS263

AMSTRAD
CT1430 ______ BQS244
CTV140 ______ BQS241
CTV1430 _____ BQS246
CTV1430/2 ___ BQS244
CTV1488 _____ BQS244
CTV3630 _____ BQS246

ANEX
2437_DELTA14″ _ BQS310
2440_DELTA15″ _ BQS310
2454_DELTA21″ _ BQS310
2751_BOMBER20″ _ BQS310
2754_BOMBER21″ _ BQS310

ANGLO
3321 ________ BQS244
3701/20 _____ BQS245

ANITECH
3750 ________ BQS320
3751 ________ BQS320
510 _________ BQS246
M3730 _______ BQS320
M3740 _______ BQS320
M51H ________ BQS244
M530 ________ BQS246
M5510 _______ BQS246
MFP5398 _____ BQS246
XT5103PS ____ BQS244

ANSONIC
2093 ________ BQS244
2155 ________ BQS251
2592 ________ BQS252
2893 ________ BQS251
653 _________ BQS310
9672VSP _____ BQS310
CTV1493 _____ BQS246

ART-TECH
GT8813 ______ BQS246
GT8921 ______ BQS558

ASORA
FA2170 ______ BQS246

ASTRA
TV2037 ______ BQS246

ASTRO
AP201 _______ BQS205
STR20 _______ BQS205
STR201 ______ BQS205
STR201/PLUS __ BQS205
STR300AP ____ BQS205

ASUKA
TVC21550 ____ BQS459

ATLANTIC
IA1151ZODIACO _ BQS310
IA1154ASTOR2 _ BQS310
IA737ZENIT14 _ BQS310
IA945ATENA17 _ BQS310

ATORO
TC1495 ______ BQS246

AUDIOSONIC
CTV1412 _____ BQS246
CTV8158 _____ BQS263
CTV8198 _____ BQS263
CVP2400 _____ BQS241
K8349 _______ BQS246
KRB1570 _____ BQS241
KRB1572 _____ BQS241
KRB1576 _____ BQS246
KT8652 ______ BQS309
KT8129PS ____ BQS246
KT8133 ______ BQS263
KT8137 ______ BQS263
KT8138 ______ BQS263
KT8227 ______ BQS454
KT8247 ______ BQS246
KT8248 ______ BQS246
KT8249 ______ BQS246
KT8250 ______ BQS246
KT8257 ______ BQS244
KT8264F _____ BQS244
KT8267 ______ BQS241
KT8269F _____ BQS241
KT8278F _____ BQS246
KT8279 ______ BQS246
KT8289 ______ BQS246
KT8336 ______ BQS306
KT8338 ______ BQS246
KT8338TX ____ BQS246
KT8342 ______ BQS252
KT8346 ______ BQS246
KT8347 ______ BQS246
KT8348TX ____ BQS310
KT8349 ______ BQS310
KT8350 ______ BQS309
KT8356 ______ BQS246
KT8451 ______ BQS246
KT8653 ______ BQS309
KT8655 ______ BQS309
KT8751 ______ BQS252
KT8752 ______ BQS252
KT8754 ______ BQS252
KT8755 ______ BQS252
KT8763 ______ BQS252
KT8770 ______ BQS252
KT8771 ______ BQS252
KT9552TX ____ BQS251
TVC16 _______ BQS263
TVR202’COMBI _ BQS246
TVR302/COMBI _ BQS246

AUDIOSTAR
AS3912 ______ BQS246

AUDIOTON
T3601RM/2 ___ BQS246
T4201RM _____ BQS263
T5101 _______ BQS263
T5101RM/2 ___ BQS246
T5102 _______ BQS263
T5102RM/2 ___ BQS246

AURORA
DMQ1442 _____ BQS263

AUTOVOX
2129DIGITAL/ST _ BQS457
2519DIGITAL/ST _ BQS457
2529DIGITAL/ST _ BQS457
2819DIGITAL/ST _ BQS457
2829DIGITAL/ST _ BQS457
3349DIGITAL/HI _ BQS457
TELAIO-DTV1DI _ BQS457

AVA
20THC _______ BQS306

AWA
3D309 _______ BQS246
C3420 _______ BQS246
C3421 _______ BQS246
C3422 _______ BQS246
C3424 _______ BQS263
C3425 _______ BQS246
C4821 _______ BQS246
COLOUR-TRACK14 _ BQS246
CS2011 ______ BQS246
DCS1434VB ___ BQS246
DCS1434VR ___ BQS246
DCS2011VB ___ BQS246
DCS2011VR ___ BQS246
DCS2034VB ___ BQS246
DCS2034VR ___ BQS246
DCS2043VR ___ BQS246
DCS32034VB __ BQS246
DMQ1422 _____ BQS246
DMQ2022 _____ BQS246
PC52034R ____ BQS246
TLC2011VB ___ BQS263
TRACK5 ______ 9NTX BQS310

AXXION
AX5020 ______ BQS246
AX5021T _____ BQS306
RC4120TXT ___ BQS306

BAIRD
RR5190 ______ BQS180
RR5990 ______ BQS180

BANG & OLUFSEN
BEOVISION-3321 _ BQS264
BEOVISION-5000 _ BQS264
BEOVISION-5100 _ BQS264
BEOVISION-5500 _ BQS264
BEOVISION-7000 _ BQS264
BEOVISION-7100 _ BQS264
BEOVISION-7700 _ BQS264
BEOVISION-8000 _ BQS264
BEOVISION-8100 _ BQS264
BEOVISION-8800 _ BQS264
BEOVISION-9000 _ BQS264
CTV8802 _____ BQS264
M20 _________ BQS264
MX2000 ______ BQS264

BARCO
TVC32 _______ BQS264

BASIC LINE
3919 ________ BQS241
3921 ________ BQS241
BL1436 ______ BQS310
PS7029A _____ BQS310

BAUR
390.546 _____ BQS181
4272/VR _____ BQS246
5173/VR-M ___ BQS246
808.286 _____ BQS205
808.296 _____ BQS205
808.306 _____ BQS205
808.316 _____ BQS205
808.366 _____ BQS207
808.376 _____ BQS207
808.386 _____ BQS457
808.396 _____ BQS457
808.426 _____ BQS423
808.436 _____ BQS423
808.446 _____ BQS205
808.456 _____ BQS205
808.466 _____ BQS205
808.476 _____ BQS205
808.626 _____ BQS423
808.636 _____ BQS423
808.666 _____ BQS207
808.676 _____ BQS207
808.726 _____ BQS205
808.736 _____ BQS205
808.746 _____ BQS205
808.756 _____ BQS205
809.156 _____ BQS246
809.166 _____ BQS246
809.176 _____ BQS246
809.186 _____ BQS246
809.216 _____ BQS207
809.226 _____ BQS207
809.236 _____ BQS207
809.246 _____ BQS207
809.256 _____ BQS454
809.266 _____ BQS454
809.276 _____ BQS454
809.286 _____ BQS454
809.296 _____ BQS423
809.306 _____ BQS423
809.316 _____ BQS423
809.326 _____ BQS423
809.346 _____ BQS207
809.376 _____ BQS207
809.386 _____ BQS207
831.617 _____ BQS307
831.627 _____ BQS307
951.346 _____ BQS307
951.356 _____ BQS307
951.366 _____ BQS310
951.376 _____ BQS310
951.506 _____ BQS428
CEP3011VPS __ BQS181
FC908 _______ BQS207
FC918 _______ BQS207
FC919 _______ BQS207
FS940 _______ BQS205
FS958 _______ BQS207
FS967 _______ BQS205
FS977 _______ BQS205
FS981 _______ BQS205
KVC2161D ____ BQS428
KVC27TD _____ BQS423
KVDX27TD ____ BQS423
KVM14D ______ BQS423
KVM16D ______ BQS423
LEONARDO21440 _ BQS307
TV4063 ______ BQS457
TV4070 ______ BQS207
VIDOLINE_21-530 _ BQS307

BAZIN
CL338 _______ BQS263

BECOTRONIC
TV69P _______ BQS252

BEKNTEKNIK
TVC99 _______ BQS251

BEKO
28328SX _____ BQS252
63K165 ______ BQS252
CTV585 ______ BQS246
CTV58V ______ BQS251
CTV58W ______ BQS251
CTV69P ______ BQS252
CTV75E ______ BQS251
CTV79R ______ BQS252
F13220 ______ BQS251
TV56N _______ BQS252
TV73V _______ BQS252
TV79R _______ BQS252
TWIN-SX _____ BQS252

BLAUPUNKT
IS70-101VTM _ BQS203
IS70-176/DIGI _ BQS203
IS70-18 _____ BQS207
IS70-31VT ___ BQS203
IS70-33VT ___ BQS203
IS70-35VT/VTM _ BQS203
IS70-40VT/SAT _ BQS205
IS70-41TT/PIP _ BQS205
IS70-41VT/PIP _ BQS205
IS70-77F ____ BQS207
MC63 ________ BQS203
MC63 ________ BQS203
MC63 ________ BQS203
MC63 ________ BQS205
MC63 ________ BQS205
MC63 ________ BQS205
MC63-40VT ___ BQS205
MC63-52VT ___ BQS203
MC70 ________ BQS203
MC70 ________ BQS203
MC70 ________ BQS205
MC70 ________ BQS205
MC70-40VT ___ BQS205
MC70-41VT/PIP _ BQS205
MC73 ________ BQS203
MM63 ________ BQS203
MS63 ________ BQS207
MS63-77F ____ BQS207
MS70 ________ BQS207
MS70-77F ____ BQS207
MV70 ________ BQS203
MV70 ________ BQS205
MV70-40VT ___ BQS205
MX72-83/DIGI _ BQS203
MX72-83/DSP _ BQS203
PM37 ________ BQS203
PM37 ________ BQS203
PM37 ________ BQS203
PM37 ________ BQS203
PM37 ________ BQS203
PM37 ________ BQS207
PM37-15VT ___ BQS203
PM37-41 _____ BQS203
PM37-42 _____ BQS203
PM37-43 _____ BQS203
PM37-47 _____ BQS207
PM37-49VT ___ BQS203
PM40 ________ BQS203
PM40 ________ BQS203
PM40 ________ BQS203
PM40 ________ BQS203
PM40 ________ BQS203
PM40 ________ BQS207
PM40 ________ BQS207
PM40 ________ BQS207
PM40-41VT ___ BQS203
PM40-42 _____ BQS203
PM40-43 _____ BQS203
PM40-46 _____ BQS207
PM40-47F ____ BQS207
PM40-48 _____ BQS207
PM40-49VT ___ BQS203
PM40-60 _____ BQS207
PM42 ________ BQS207

BRANDT

51292T ______ BQS404
51293T ______ BQS404
55-254 ______ BQS404
55260PL _____ BQS404
55261T ______ BQS404
55280 _______ BQS404
55655T ______ BQS404
55656T ______ BQS404
55766ST _____ BQS404
55776ST _____ BQS404
55776STL ____ BQS404
55-777SL ____ BQS404
63-258T _____ BQS404
63-283ST ____ BQS404
63-730T _____ BQS404
63-753T _____ BQS404
63-777ST ____ BQS404
63-779ST ____ BQS404
63-779TL ____ BQS404
63-780SL ____ BQS404
63-795ST ____ BQS404
63-953T _____ BQS404
63-954T _____ BQS404
63-955T _____ BQS404
70-759 ______ BQS404
70-763ST ____ BQS404
70-765ST ____ BQS404
70-771T _____ BQS404
70-772T _____ BQS404
70-778ST ____ BQS404
70-779ST ____ BQS404
70-779STL ___ BQS404
70-780SL ____ BQS404
70-972T _____ BQS404
70-973T _____ BQS404
85-700ST ____ BQS404
85-702ST ____ BQS404
85-709ST ____ BQS404
85-719SL ____ BQS404
90-974T _____ BQS404
PST55VT _____ BQS404
SD7371T _____ BQS404
ST63V _______ BQS404
ST70V _______ BQS404

BREMEN
2020R _______ BQS244

BRUNS
37-200RFT ___ BQS306
53-3000 _____ BQS306
55-252/SAT ___ BQS306
55-3000 _____ BQS306
55-3000_STASSFU _ BQS306
63-3000_STASSFU _ BQS306
63-4000_H-STASS _ BQS306
70-3000_STASSFU _ BQS306
70-4000_H-STASS _ BQS306
70-4100_H-STASS _ BQS306
72-3000_B-STASS _ BQS306
72-4000_DS-COLA _ BQS306
72-4000_H-COLAN _ BQS306
COLORLUX_4010 _ BQS264
COLORLUX_4016 _ BQS264
COLORLUX_4220 _ BQS264
COLORLUX_4226 _ BQS264
COLORMAT_4510A _ BQS264
COLORMAT_4516 _ BQS264
CT4216 ______ BQS264
CT5116 ______ BQS264
CT5516 ______ BQS264
CT6716 ______ BQS264
CT7216 ______ BQS264
CT8116K _____ BQS264
CT8708K _____ BQS264
CT8716K _____ BQS264
CT9716STK ___ BQS264
RFT70-2000 __ BQS252
TV500 _______ SIESTA-S BQS252
TV502 _______ SIESTA BQS252
TV510C ______ SIESTA BQS252
TV520 _______ SIESTA-M BQS252
TV550 _______ SIESTA-E BQS252
TV551 _______ SIESTA BQS252
TV552C ______ SIESTA BQS252

BSR
TCR10 _______ BQS152
TVP900 ______ BQS152

BUSH
TVC19 _______ BQS459
TVC32 _______ BQS241
TVC80 _______ BQS310

CANTON
K3239 _______ BQS241

CAPSONIC
CP714 _______ BQS244
CP720 _______ BQS244

CENTURY
DIAMANT _____ BQS264
DIAMANT _____ BQS264
SC100 _______ BQS264
SC100 _______ BQS264
TVC99CH/16 __ BQS264

CGE
21FX92 ______ BQS251
21FX94 ______ BQS251
25FX92 ______ BQS251
25FX94 ______ BQS251
25FX95 ______ BQS251
28FX92 ______ BQS251
28FX94 ______ BQS251
28FX95 ______ BQS251

CLATRONIC
CTV210 ______ BQS246
CTV210PS ____ BQS246
CTV224 ______ BQS241
CTV224 ______ BQS244
CTV225 ______ BQS241
CTV225MST ___ BQS306
CTV227 ______ BQS241
CTV230IFB ___ BQS241
CTV235 ______ BQS241
CTV244VT/S __ BQS306
CTV251 ______ BQS246
CTV258VT ____ BQS306
CTV262 ______ BQS246
CTV270 ______ BQS246
CTV2896 _____ BQS310
CTV312VT ____ BQS306
CTV322 ______ BQS306
CTV6792 _____ BQS310
CTV7010 _____ BQS251
CTV7096 _____ BQS310
K3921 _______ BQS241
MERKUR7095 __ BQS251
TV188 _______ BQS241
TVC251 ______ BQS246

CONCORDE

ANTIGUA _____ BQS246

CONDOR
2051 ________ BQS246
3790 ________ BQS246
3842 ________ BQS244
5115 ________ BQS306
C372DR ______ BQS244
CTV1401 _____ BQS246
CTV1402 _____ BQS246
CTV1408 _____ BQS245
CTV1438 _____ BQS241
CTV2051 _____ BQS246
CTV2154 _____ BQS246
CTV2711 _____ BQS251
CTV2870 _____ BQS251
CTV2880 _____ BQS306
CTV5102 _____ BQS246
CTV5103 _____ BQS246
DJ9360 ______ BQS310
DJ2700 ______ BQS251
DJ7360(VERS.2) _ BQS310
DJ7371(VERS.2) _ BQS310
VIVALDI_2700 _ BQS251

CONTEC
CE3703 ______ BQS244
CE3708 ______ BQS246
CE5199 ______ BQS246
KTB3721 _____ BQS263
MRV3762 _____ BQS263
MRV3766 _____ BQS263
MRV3782 _____ BQS246
MRV5166 _____ BQS263
MSRV5383 ____ BQS246
MV5198 ______ BQS246
MV6772 ______ BQS246
MVR3764 _____ BQS263
SVG1220 _____ BQS152

CONTINENTAL
36M907 ______ BQS404
36P905 ______ BQS404
36T905 ______ BQS404
40M901 ______ BQS404
44M920 ______ BQS404
51M932 ______ BQS404
55ES955 _____ BQS404
55ES958 _____ BQS404
55M940 ______ BQS404
55M942 ______ BQS404
55M944 ______ BQS404
63ES991 _____ BQS404
63M964 ______ BQS404
63PL945 _____ BQS404
63PL960/PIP __ BQS404
63PL967 _____ BQS404
70ES991 _____ BQS404
72PL985 _____ BQS404
72PL987 _____ BQS404
85ES995 _____ BQS404

COSMEL
3715 ________ BQS246
3790 ________ BQS246
3792 ________ BQS246
5082 ________ BQS246
5382 ________ BQS246
CTV141 ______ BQS246
CTV9314 _____ BQS246

CROWN
CTV1407R ____ BQS246
CTV1422 _____ BQS244
CTV1434 _____ BQS241
CTV1487R ____ BQS246
CTV2013 _____ BQS246
CTV2037R ____ BQS246
CTV2990 _____ BQS558
CTV3705 _____ BQS241
CTV5020 _____ BQS251
CTV5051 _____ BQS251
CTV5063ST ___ BQS251
CTV5151 _____ BQS251
CTV5555 _____ BQS252
CTV5951 _____ BQS252
CTV8555 _____ BQS310
CTV-B50 _____ BQS251
CTV-B5020 ___ BQS251
CTV-B5036/TXT _ BQS251
CTV-B5051/TXT _ BQS251
CTV-B5055ST _ BQS251
CTV-B5063ST _ BQS251
CTV-B5070 ___ BQS251
CTV-B7270ST _ BQS252
CTV-EL6051 __ BQS310
CTV-EL6151 __ BQS310
CTV-EL6255 __ BQS310
CTV-EL6263 __ BQS310
CTV-EL6270 __ BQS310
CTV-EL7051 __ BQS310
CTV-H3790DK _ BQS246
CTVH3792 ____ BQS246
CTV-H5180 ___ BQS246
K1539 _______ BQS459
K2039 _______ BQS459

DAEWOO
CTV2895 _____ BQS309
DCS1412VR ___ BQS263
DCS1434 _____ BQS246
DCS2011R ____ BQS263
DCS2034WR ___ BQS246
DCS2045 _____ BQS246
DCS2051 _____ BQS246
DCS2057 _____ BQS246
DCS2182 _____ BQS246
DCS412VR ____ BQS263
DCS52034 ____ BQS246
DFQ8080 _____ BQS558
DHQ2195/TXT __ BQS309
DMQ10B ______ BQS246
DMQ14A1 _____ BQS309
DMQ14A1T ____ BQS309
DMQ14A5 _____ BQS309
DMQ14A5T ____ BQS309
DMQ14B1 _____ BQS309
DMQ14D1 _____ BQS309
DMQ2066 _____ BQS309
DMQ2072 _____ BQS309
DMQ2075 _____ BQS309
DMQ20A1 _____ BQS309
DMQ20B1 _____ BQS309
DMQ20C1 _____ BQS309
DMQ20D1 _____ BQS309
DMQ2166 _____ BQS309
DMQ2172 _____ BQS309
DMQ2195 _____ BQS309
DMQ21A1 _____ BQS309
DMQ21B1 _____ BQS309
DMQ21C1 _____ BQS309
DMQ2590 _____ BQS309
DMQ2595 _____ BQS309
DMQ2890 _____ BQS309
DMQ2895 _____ BQS309
DMQ2975 _____ BQS306
DTD2075 _____ BQS309
DTD20A1 _____ BQS309
DTD2195 _____ BQS309
DTD21A1 _____ BQS309
DTD2595 _____ BQS309
DTD2895 _____ BQS309
DTG2895 _____ BQS309
DTT2075 _____ BQS309
DTT2195 _____ BQS309
DTT21A1TFP __ BQS309
DTT21A5 _____ BQS309
DTT21C1TU ___ BQS309
DTV21A5 _____ BQS309
DTX14A1 _____ BQS309
DTX14B1 _____ BQS309
DTX14D1 _____ BQS309
DTX2066 _____ BQS309
DTX2072 _____ BQS309
DTX2075 _____ BQS309
DTX20A1 _____ BQS309
DTX20B1 _____ BQS309
DTX20C1 _____ BQS309
DTX2166 _____ BQS309
DTX2172 _____ BQS309
DTX2195 _____ BQS309
DTX21A1 _____ BQS309
DTX21B1 _____ BQS309
DTX21C1 _____ BQS309
DTY2590 _____ BQS309
DTY2595 _____ BQS309
DTY2890 _____ BQS309
DTY2895 _____ BQS309
DW167ST05 ___ BQS309
GT9323SP ____ BQS309
GT9329 ______ BQS309
T140 ________ BQS309
T142 ________ BQS309
T200 ________ BQS309
T202 ________ BQS309
T512 ________ BQS309
TCZ2182 _____ BQS246
TCZ2185 _____ BQS246
TFP14A1 _____ BQS309
TVC51 _______ BQS246

DAINICHI
CTV1400 _____ BQS263
TVC16 _______ BQS263

DAYTRON
DCS1634VR ___ BQS246
DCS2034VR ___ BQS246

DECCA
160SRS ______ BQS263
8260 ________ BQS263
8660 ________ BQS263
8676 ________ BQS263
9496 ________ BQS263
DN8650 ______ BQS263
DN8651 ______ BQS263
DN8654 ______ BQS263
DP8654 ______ BQS263
DP8655 ______ BQS263
DP9454 ______ BQS263
DT8670 ______ BQS263
DT8674 ______ BQS263
DT8676 ______ BQS263
DT8684 ______ BQS263
DT9496 ______ BQS263
DV8478 ______ BQS263
DV8678 ______ BQS263
RR1486 ______ BQS263
RR1487 ______ BQS263

DENVER
GT88B _______ BQS246

DESMET
1555 ________ BQS459
2754 ________ BQS310
IR99/16CAN. _ BQS264

DIAMOND
CTD1401NZ ___ BQS246
CTD2001NZ ___ BQS246

DIK
CTV3600 _____ BQS244

DINASTY
CT511 _______ BQS246

DISISTRAT
SRC5893 _____ BQS306

DOMEOS

TV553DL _____ BQS310
TV55DL ______ BQS310
TV633DL _____ BQS310
TV63DL ______ BQS310
TV713BS/DL __ BQS310
TV71DL ______ BQS310

DOMOH
D2237 _______ BQS310
D737 ________ BQS310

DOMUS
Q455 ________ BQS310

DUAL
1436 ________ BQS246
3020VR ______ BQS263
3600VR ______ BQS459
3620VR ______ BQS263
3622VR ______ BQS263
3623VR ______ BQS263
3631VR ______ BQS263
3632VR ______ BQS263
3634VR ______ BQS246
3650VR ______ BQS459
3653VR ______ BQS263
3654VR ______ BQS263
3656VR ______ BQS459
3664VR ______ BQS459
3665VR ______ BQS246
3671VR ______ BQS246
3781VR ______ BQS459
4081VR ______ BQS459
4242VR ______ BQS263
4272VR ______ BQS246
5130VR ______ BQS263
5132VR ______ BQS263
5133VR ______ BQS263
5135VR ______ BQS263
5173VR ______ BQS246
CKT9825 _____ BQS246
CKT9925 _____ BQS246
CTV5182R ____ BQS459
STV3650 _____ BQS459
STV4185 _____ BQS454
TEC3671 _____ BQS246
TEC5173VR ___ BQS246
TV100 _______ BQS457
TV1155 ______ BQS457
TV1163 ______ BQS457
TV1165 ______ BQS457
TV1170 ______ BQS457
TV150 _______ BQS457
TV155 _______ BQS457
TV160 _______ BQS457
TV166 _______ BQS457
TV170 _______ BQS457
TV177 _______ BQS457
TV200 _______ BQS457
TV3063 ______ BQS457
TV3255 ______ BQS457
TV4055 ______ BQS457
TV4063 ______ BQS457
TV4070 ______ BQS457
TV4085 ______ BQS457
TV4155 ______ BQS457
TV4163 ______ BQS457
TV4170 ______ BQS457
TV4263 ______ BQS457
TV4270 ______ BQS457
TV4285 ______ BQS457
TV4463 ______ BQS457
TV4470 ______ BQS457
TV4570 ______ BQS457
TV4670 ______ BQS457
TV5505-1 ____ BQS310
TV5570 ______ BQS457
TVC1573 _____ BQS246
TVC3051 _____ BQS457
TVC3055 _____ BQS457
TVC3063 _____ BQS457
TVC4056 _____ BQS457
TVC4063 _____ BQS457
TVC4070 _____ BQS457
TVM1537 _____ BQS246
TVM4056 _____ BQS457
TVM4063 _____ BQS457
TVM4070 _____ BQS457
TVM4085 _____ BQS457
TVM4155 _____ BQS457
TVM4163 _____ BQS457
TVM4170 _____ BQS457
TVM4185 _____ BQS457
TVM4463 _____ BQS457
TVM4470 _____ BQS457

DYNAMIC
9213 ________ BQS246
9220_20″ ____ BQS246
9325_25″ ____ BQS246

DYNASTY
CT511 _______ BQS246

EDAN_LINE
TVC6037 _____ BQS310
TVC6045 _____ BQS310

ELBE
1403MD ______ BQS263
1430MD ______ BQS459
1607MD ______ BQS459
2070MD ______ BQS459
2071MD ______ BQS263
2072MD ______ BQS459
2101MDC _____ BQS459
2250 ________ BQS459
2270 ________ BQS459
2271MD ______ BQS263
2272MD ______ BQS459
2501MDC _____ BQS459
2671MD ______ BQS263
2672MD ______ BQS459
E10 _________ BQS459
PS2 _________ BQS263
SHE2 ________ BQS263

ELECTRONICS

TV100_21536 _ BQS459

ELEKTA
CTR1498EM ___ BQS244
CTR2028 _____ BQS459
CTR2190 _____ BQS246
CTV2017 _____ BQS246

ELIN
COLORPROFI/7149 _ BQS246
COLORPROFI/7206 _ BQS263
COLORPROFI/7209 _ BQS246
COLORPROFI/7226 _ BQS454
COLORPROFI/7249 _ BQS454
COLORPROFI/7266 _ BQS454
COLORPROFI/9226 _ BQS454
COLORPROFI/9248 _ BQS246
COLORPROFI/9256 _ BQS454
COLORPROFI/9259 _ BQS454
COLORPROFI/9278 _ BQS246

ELITE
FA2180 ______ BQS241

ELMAN
1039T/TE ____ BQS459
1139T/TE ____ BQS459
1439T _______ BQS459
1639T _______ BQS459
2039T _______ BQS459
2139T _______ BQS459

ELTA
2015 ________ BQS246
2015 ________ BQS263
2016 ________ BQS246
2017 ________ BQS246
2028 ________ BQS246
2030 ________ BQS246
2031 ________ BQS244
2032 ________ BQS246
2033 ________ BQS246
2036 ________ BQS246
2072 ________ BQS246
2091 ________ BQS246
2092 ________ BQS306
CTV2024 _____ BQS244
CTV2034 _____ BQS244
TV2017 ______ BQS246

EMERSON
1090_0053 ___ BQS310
2872_FTXN ___ BQS251
8221 ________ BQS310
8414/TXT _____ BQS251
8415 ________ BQS251
8420 ________ BQS251
8421 ________ BQS251
8425 ________ BQS251
8514 ________ BQS459
CTV62A ______ BQS251
CTV64M-109000 _ BQS310
E8114 _______ BQS251
E8114 _______ BQS459
E8121 _______ BQS310
E8215 _______ BQS310
E8221 _______ BQS310
E8225 _______ BQS310
E8228 _______ BQS310
E9325C ______ BQS310
FIESTA ______ BQS251
GEMINI-SF ___ BQS264
KS51900_10″ _ BQS459
SATURNO-SF __ BQS264
TC8121 ______ BQS310
TRISTAR-SF-22″ _ BQS264

ESC
CTV1416 _____ BQS263
CTV2035 _____ BQS180
CTV2035VT ___ BQS310

ESTEL
INDIANA5440 _ BQS459

ETRON
EC1451 ______ BQS263
NHK9620 _____ BQS459
NWVC3701B ___ BQS246

EUROCOM
MB5539 ______ BQS459

EUROMAN
E8613 _______ BQS263
HS5118FST ___ BQS263
TV1677 ______ BQS263

EUROPHON
B4116 _______ BQS263
BLACK_MATRIX _ BQS459
CTV1439TS ___ BQS459
CTV1539TS ___ BQS459
CTV2039TS ___ BQS459
CTV3600 _____ BQS459
CTV3639TS ___ BQS459
CTV3739TS ___ BQS459
CTV3838MTS __ BQS459
CTV3839MTSN _ BQS459
CTV4039 _____ BQS459
CTV4239TS ___ BQS459
CTV5116-16PRO _ BQS263
CTV5139TS ___ BQS459
CTV5339MTS __ BQS459
CTV6339 _____ BQS459
CTV639 ______ BQS459
CTV6539TS ___ BQS459
TVC16 _______ BQS263

EVELUX
EM377TM _____ BQS310
EM377TMB ____ BQS310
EVM517TM ____ BQS310
EVM557TMB ___ BQS310
EVS555TS ____ BQS310
EVS55TSP1 ___ BQS310

EXGUISIT
CTV2870 _____ BQS306

FAIRMOST
CTV142 ______ BQS246
HTV1494R ____ BQS246

FELIX
1020A _______ BQS241
1020B _______ BQS245
1021A _______ BQS241
1021B _______ BQS245
3714 ________ BQS241
FVX1439 _____ BQS241

FENNER
FTV1010 _____ BQS246
FTV1411 _____ BQS246
FTV1412F ____ BQS306
FTV2011_20″ _ BQS246

FIDELITY
B1014R ______ BQS263
B1404R ______ BQS263

IU837
MAMBO _______ BQS310

IU839
TANGO _______ BQS310

FUNAI

FT1321 ______ BQS244
MS20 ________ BQS244
TV2000 ______ BQS244
TV2003 ______ BQS244
TV20NT ______ BQS245
TVC29 _______ BQS459
TVC2000T_MK2 _ BQS245
TVC2000T_MK6 _ BQS245
TVC2003 _____ BQS244
TVF5100A ____ BQS244

G.B.C.
1432ESTORIL _ BQS241
1439 ________ BQS459
1455 ________ BQS459
DCS1434VR ___ BQS246
DCS1634VR ___ BQS246
DCS2030 _____ BQS246
DCS2034VR ___ BQS246
DMQ1445 _____ BQS246
DMQ2045 _____ BQS246
G14130 ______ BQS246
G1439 _______ BQS459
G1455 _______ BQS459
TVC1032 _____ BQS241
TVC1420 _____ BQS246
TVC1430 _____ BQS246
TVC1440 _____ BQS241
TVC1460TLX __ BQS246
TVC1480 _____ BQS246
VPT10_10″ ___ BQS241

GALAXI
7000 ________ BQS251
CTV3795 _____ BQS310
CTV7000/2 ___ BQS251

GALAXIS

3795 ________ BQS306
5595 ________ BQS306
5599 ________ BQS306
7010 ________ BQS306
CTV5599 _____ BQS306
CTV7000/2 ___ BQS251
CTV7099 _____ BQS310

GEC
C1406H ______ BQS263
C1407H ______ BQS263
C1408H ______ BQS263
C1410 _______ BQS263
C1503 _______ BQS263
C1657H ______ BQS263
C1658H ______ BQS263
C1660 _______ BQS263
C2093H ______ BQS263
C2094H ______ BQS263
C2151 _______ BQS263

GELOSO
G10032N_10″ _ BQS241
G14030N _____ BQS246
G14032 ______ BQS241
G14039 ______ BQS459
G14055TL ____ BQS459
G14130 ______ BQS246
G15055TL ____ BQS459

GOLDSTAR-LG
CIT4785 _____ BQS459
CLT2162 _____ BQS459
CM9508 ______ BQS459
CTK9322 _____ BQS459
M1439RG _____ BQS459
M2039RG _____ BQS459
TVC99 _______ BQS246

GOODMANS
1400R _______ BQS263
1401 ________ BQS246
1420RW ______ BQS306
1430RW ______ BQS241
CTV14XRT ____ BQS558
CTV5339 _____ BQS459
GD2580 ______ BQS404
GD2880 ______ BQS404
Z360 ________ BQS263

GORENJE
23037-71 ____ BQS251
5231 ________ BQS310
5423 ________ BQS251
6009OSD _____ BQS310
6010 ________ BQS310
TVC99 _______ BQS251

GPM
TVC3915 _____ BQS241
TVC5180A_20″ _ BQS246

GRANADA
C14BA2 ______ BQS263
CBA2 ________ BQS263
BQS310

GRANDIN
51MM11 ______ BQS459
BQS241
BQS246
BQS310

GREATZ

CTVA70EN ____ BQS315

GRONIC
2590 ________ BQS459
9014 ________ BQS263
9021 ________ BQS459
9114 ________ BQS246
SJV14MD _____ BQS459
TVC16 _______ BQS263
TVC39 _______ BQS459

GRUNDIG
105/PIP _____ BQS220
117-100 _____ BQS205
1421 ________ BQS207
1422 ________ BQS207
1426 ________ BQS207
1426IT ______ BQS207
1549 ________ BQS207
160 _________ BQS207
160 _________ BQS207
160 _________ BQS207
1602IT ______ BQS207
1606 ________ BQS207
1606 ________ BQS207
1606W _______ BQS207
160IT _______ BQS207
160IT _______ BQS207
160IT _______ BQS207
1649 ________ BQS207
1655/TEXT ____ BQS220
169-142 _____ BQS205
1849 ________ BQS207
22340 _______ BQS207
2249 ________ BQS207
2375 ________ BQS207
2421A _______ BQS207
2426A _______ BQS207
2649 ________ BQS207
3741 ________ BQS207
4041 ________ BQS207
4241 ________ BQS207
55T _________ BQS203
5574 ________ BQS203
5640 ________ BQS203
5640-V2 _____ BQS207
5661 ________ BQS207
6016IT_HOHENST _ BQS207
60-160_HOHENSTE _ BQS207
66/190_HIFI _ BQS207
66-160_MONOLITH _ BQS207
66-166_HOHENSTE _ BQS207
6661 ________ BQS207
70/190 ______ BQS207
70/195 ______ BQS207
70/295 ______ BQS207
70/298 ______ BQS207
7000_COMBI_TV _ BQS205
7000GB/NIC_COM _ BQS205
7061_GREATZ _ BQS207
72ST1772/TOP _ BQS203
79-195_IT_HIFI _ BQS207
79-195_MONOLITH _ BQS207
9060_CINEMA _ BQS207
AP201 _______ BQS205
C7661 _______ BQS207
C8690 _______ BQS207
C8881_TV/HIFI _ BQS207
C8882_TV/HIFI _ BQS207
C8884_TV/HIFI _ BQS207
C8890 _______ BQS207
C8892 _______ BQS207
C8894 _______ BQS207
CT633 _______ BQS207
CTF151 ______ BQS207
CTF211 ______ BQS207
CTF703 ______ BQS207
E55-700/9/TOP/LOG _ BQS220
E55-700/TOP/LOG/T _ BQS220
E63-911/IDTV _ BQS220
E72-911DPL __ BQS220
E72-911/IDTV _ BQS220
E72-911/TOP __ BQS220
M169-92/IDTV _ BQS205
M4041 _______ BQS207
M45-775/TOP __ BQS220
M50-775/TOP __ BQS220
M55-105/9/IDTV _ BQS220
M55-105/IDTV _ BQS220
M55-355A/9 __ BQS207
M55-575A/TEXT _ BQS205
M55-911/NICAM _ BQS205
M55-991 _____ BQS205
M61-1690DPL _ BQS220
M61-1690/TOP/LOG _ BQS220
M63-105/9/IDTV _ BQS220
M63-105/IDTV _ BQS220
M63-115/9/IDTV _ BQS220
M63270 ______ BQS207
M63-2701 ____ BQS207
M63370 ______ BQS207
M63-370/9 ___ BQS207
M63-375 _____ BQS207
M63375/9 ____ BQS207
M63-470 _____ BQS207
M63-475 _____ BQS207
M63-575BL/TEX _ BQS205
M63-5758L ___ BQS205
M63-576NIC/TE _ BQS205
M6365 _______ BQS207
M6375 _______ BQS207
M63-775/8/TOP _ BQS220
M63-775/TOP __ BQS220
M63-776/9/TOP _ BQS220
M63-795/9/TOP _ BQS220
M66-190/MULTIS _ BQS207
M66-190/99_HIF _ BQS207
M70-100_HDQ_TE _ BQS205
M70-100/IDTV _ BQS205
M70-169/9/IDTV _ BQS220
M70-169/9/TOP _ BQS220
M70-1690DPL _ BQS220
M70-190 _____ BQS207
M70-195 _____ BQS207
M70-270 _____ BQS207
M70-290 _____ BQS207
M70-290_IT_COL _ BQS207
M70-2902 ____ BQS207
M70-292 _____ BQS207
M70-295 _____ BQS207
M70-295_IT_COL _ BQS207
M70-298 _____ BQS207
M70-370/TXT _ BQS207
M70-375/CTI _ BQS207
M70-390 _____ BQS207
M70-390/9 ___ BQS207
M70-395 _____ BQS207
M70-395/9 ___ BQS207
M70-396_GRAZ _ BQS207
M70-490 _____ BQS207
M70-490/9 ___ STEXT BQS207
M70-495/9 ___ STEXT BQS207
M70-575/90 __ BQS205
M70-580 _____ BQS205
M70-590/9 ___ BQS205
M70-590/9/TOP _ BQS205
M70-595/9 ___ BQS205
M70-595/9/TOP _ BQS205
M70-681/IDTV _ BQS205
M70-691/IDTV/IT _ BQS205
M70-781/IDTV _ BQS220
M70-791/IDTV _ BQS220
M72-105/9/IDTV/PI _ BQS220
M72-105/IDTV _ BQS220
M72-105/IDTV/E _ BQS220
M72-795/9 ___ BQS220
M72-795/9/TOP _ BQS220
M72-795/TOP __ BQS220
M82-100/IDTV _ BQS205
M82-101/IDTV _ BQS205
M82-102/IDTV _ BQS220
M82-105/9/IDTV _ BQS220
M82-105/9/IDTV/PI _ BQS220
M82-115/9/IDTV/PI _ BQS220
M82-169/9/IDTV _ BQS220
M82-1690/9/TOP/L _ BQS220
M82-169APAL/PLUS _ BQS220
M82-169PAL/PLUS _ BQS220
M82-359/9 ___ BQS207
M82-469/S/PIP _ BQS207
M82-495 _____ BQS207
M82-495/9/TOP _ BQS207
M82-496 _____ BQS207
M82-496/9/PIP _ BQS207
M82-795/9/TOP _ BQS220
M95-100/IDTV _ BQS205
M95-101/IDTV _ BQS205
M95-102/IDTV _ BQS220
M95-105/9/IDTV _ BQS220
M95-115/9/IDTV/PI _ BQS220
M95-390/9 ___ BQS207
M95-440M ____ BQS207
M95-490/9 ___ BQS207
M95-575/9/PIP _ BQS205
MADRID5480 __ BQS205
MVS400 ______ BQS205
MVS440 ______ BQS205
MVS500 ______ BQS205
MVS550 ______ BQS205
MVS600 ______ BQS205
MVS710 ______ BQS205
P1549 _______ BQS207
P1649 _______ BQS207
P1849 _______ BQS207
P27-649/12 __ BQS220
P37-040/A ___ BQS203
P37-050 _____ BQS203
P37-060 _____ BQS203
P37-070 _____ BQS203
P37-071 _____ BQS203
P37-080 _____ BQS203
P37-142FR ___ BQS207
P37-2426 ____ BQS207
P37-242A ____ BQS207
P37-331 _____ BQS207
P37-332 _____ BQS207
P37-340 _____ BQS207
P37-342 _____ BQS207
P37-342/900MU _ BQS207
P37-342/90A _ BQS207
P37-3426 ____ BQS207
P37-343 _____ BQS207
P37-41 ______ BQS207
P37-42 ______ BQS207
P37-43 ______ BQS207
P37-449 _____ BQS205
P37-47 ______ BQS203
P37-540/TEXT _ BQS203
P37-549/12 __ BQS203
P37-640FT/GB _ BQS220
P37-640/TEXT _ BQS220
P37-730/TEXT _ BQS203
P37-730/12/TEXT _ BQS203
P37-731/12 __ BQS203
P37-740/SAT __ BQS220
P37-740/TOP __ BQS220
P37-743/EURO _ BQS203
P37-743/EURO _ BQS220
P37-745S/EURO _ BQS220
P37-830/TEXT _ BQS203
P37-830/12/TEXT _ BQS203
P37-843FR ___ BQS203
P37-845 _____ BQS220
P37-845FR ___ BQS220
P37-845FR/SAT _ BQS220
P40-040/A ___ BQS203
P40-050 _____ BQS203
P40-125 _____ BQS203
P40-145IT ___ BQS207
P40-242/90/MUL _ BQS207
P40-2422 ____ BQS207
P40-2426A ___ BQS207
P40-242A ____ BQS207
P40-245A ____ BQS207
P40-292/90 __ BQS207
P40-342 _____ BQS207
P40-343 _____ BQS207
P40-345 _____ BQS207
P40-346 _____ BQS207
P40-540/TEXT _ BQS203
P40-541 _____ BQS203
P40-640/TEXT _ BQS220
P40-740/TOP __ BQS220
P40-743/EURO _ BQS220
P40-745S/EURO _ BQS220
P42-040 _____ BQS203
P42-050 _____ BQS203
P42-142 _____ BQS207
P42-1421 ____ BQS207
P42-1421IT __ BQS207
P42-1422 ____ BQS207
P42-1422IT __ BQS207
P42-1426 ____ BQS207
P42-144 _____ BQS207
P42-2421A ___ BQS207
P42-2426A ___ BQS207
P42-242A ____ BQS207
P42-341 _____ BQS207
P42-342 _____ BQS207
P4241 _______ BQS207
P4242 _______ BQS207
P440 ________ BQS207
P440 ________ BQS207
P445 ________ BQS207
P445 ________ BQS207
P45-342 _____ BQS207
P45-343 _____ BQS207
P45-345 _____ BQS207
P45-346 _____ BQS207
P45-450 _____ BQS205
P45-540/TEXT _ BQS203
P45-640FT/GB _ BQS220
P45-640/OIRT _ BQS220
P45-640/TEXT _ BQS220
P45-740/TOP __ BQS220
P45-745S/EURO _ BQS220
P45-830/TEXT _ BQS203
P45-845FR ___ BQS220
P47-142 _____ BQS207
P47-142/99IT _ BQS207
P50-050 _____ BQS203
P50-242A ____ BQS207
P50-342/EURO _ BQS207
P50-342_IT __ BQS207
P50-450/STEREO _ BQS205
P50-540/TEXT _ BQS203
P50-640/TEXT _ BQS220
P51-142 _____ BQS207
P51-142/99_IT _ BQS207
P51-240 _____ BQS207
P51-2400 ____ BQS207
P51-2401 ____ BQS207
P55-145IT ___ BQS207
P55-245 _____ BQS207
P55-245/90/MUL _ BQS207
P55-340A ____ BQS207
P63-640 _____ BQS207
P640 ________ BQS203
P640/TEXT ____ BQS203
P642/TEXT ____ BQS220
SE4234 ______ BQS207
SE4254 ______ BQS203
SE4262 ______ BQS203
SE4264 ______ BQS203
SE4264/TEXT __ BQS220
SE4554/TEXT __ BQS203
SE5140 ______ BQS205
SE5554A _____ BQS203
SE5564/TEXT __ BQS220
SE557 _______ BQS203
SE5574/TOP ___ BQS220
SE5576/TXT __ BQS203
SE6320 ______ BQS203
SE6320/IDTV/LO _ BQS203
SE6334 ______ BQS207
SE6346S _____ BQS205
SE6356S _____ BQS205
SE6367/TEXT __ BQS220
SE6376/TOP ___ BQS220
SE6376/TOP/LOG _ BQS220
SE7056S _____ BQS205
SE7075/TEXT __ BQS220
SE7076/TOP ___ BQS205
SE7087/TOP ___ BQS220
SE7088/IDTV __ BQS220
SE7280/IDTV __ BQS220
SE7286/TOP ___ BQS220
SE7287/TOP ___ BQS220
SE7287/TOP/LOG _ BQS220
SE7288/IDTV __ BQS220
SERIE _______ BQS203
SP737/TEXT ___ BQS220
ST1470/9 ____ BQS205
ST1563/TOP ___ BQS205
ST1570 ______ BQS205
ST165IT _____ BQS207
ST1663/TOP ___ BQS207
ST1663/8/TEXT _ BQS220
ST1663/8/TOP/BL _ BQS220
ST1663/TEXT __ BQS220
ST1663/TOP ___ BQS220
ST1670/8/TOP _ BQS220
ST1670/TOP ___ BQS220
ST1670/TOP/BL _ BQS220
ST170/IDTV ___ BQS220
ST172/9/IDTV _ BQS220
ST172/IDTV ___ BQS220
ST1770/TOP ___ BQS220
ST1772/9/TOP _ BQS220
ST1772/TOP ___ BQS220
ST1772/TOP/LOG _ BQS220
ST2670/TEXT __ BQS220
ST3670/TEXT __ BQS220
ST460 _______ BQS205
ST463 _______ BQS205
ST470 _______ BQS205
ST470 _______ BQS205
ST482/9 _____ BQS207
ST50450 _____ BQS205
ST55-156 ____ BQS207
ST55-165/99 _ BQS207
ST55-225 ____ BQS207
ST55-245 ____ BQS207
ST55-255 ____ BQS207
ST55-2556 ___ BQS207
ST55-450/TEXT _ BQS205
ST55-500/8 __ BQS203
ST55-540 ____ BQS203
ST55-556/TEXT _ BQS205
ST55-576/9/TEXT _ BQS220
ST556 _______ BQS205
ST55-710/TOP/NIC _ BQS220
ST55-725FT/GB _ BQS220
ST55-731 ____ BQS203
ST55-750/TEXT _ BQS203
ST55-750/9/TEXT _ BQS203
ST55-750/9/TEXT _ BQS220
ST55-750FR/TOP _ BQS220
ST55-750/TEXT _ BQS220
ST55-850/TOP _ BQS220
ST55-850/TOP/NIC _ BQS220
ST55-910FR/TOP/TP _ BQS220
ST56-160 ____ BQS207
ST56-160/99ST _ BQS207
ST56-1601STS _ BQS207
ST56-1602STS _ BQS207
ST56-165 ____ BQS207
ST56-171 ____ BQS207
ST56-240 ____ BQS207
ST56-2406 ___ BQS207
ST56-260 ____ BQS207
ST56-2601 ___ BQS207
ST56-2602 ___ BQS207
ST563/TEXT ___ BQS205
ST60-160 ____ BQS207
ST630-465/EURO _ BQS205
ST6305 ______ BQS220
ST63-12606 __ BQS207
ST63-160A/IDTV _ BQS220
ST63-2309 ___ BQS207
ST63-250 ____ BQS207
ST63-260/CTI _ BQS207
ST63-2601/CTI _ BQS207
ST63-2602/CTI _ BQS207
ST63-2609 ___ BQS207
ST63-270 ____ BQS207
ST63-360 ____ BQS207
ST63-361 ____ BQS207
ST63-366 ____ BQS207
ST63-368 ____ BQS205
ST63-370/9 __ BQS207
ST63-450/TEXT _ BQS205
ST63-46S ____ BQS205
ST63-460S/TEXT _ BQS205
ST63-466S/TEXT _ BQS205
ST63-476 ____ BQS205
ST63-555/TEXT _ BQS205
ST63-556/TEXT _ BQS205
ST63-56/TEXT _ BQS205
ST63-560/TEXT _ BQS205
ST63-575 ____ BQS205
ST63-576/TEXT _ BQS205
ST6361 ______ BQS207
ST6362 ______ BQS207
ST6363 ______ BQS205
ST63-650/8FT/GB _ BQS220
ST63-650/8/TEXT _ BQS220
ST63-650/TEXT _ BQS220
ST63-651/9/TOP _ BQS220
ST63-651/TOP _ BQS220
ST63-655/8/TEXT _ BQS220
ST63-656/TEXT _ BQS205
ST63-671 ____ BQS220
ST63-671/TEXT _ BQS220
ST6368 ______ BQS220
ST63-750/8/TEXT _ BQS220
ST63-750/9/TOP _ BQS220
ST63-750/TEXT _ BQS220
ST63-755/8FT/GB _ BQS220
ST63-755/8/TEXT _ BQS220
ST63-755/9/TOP _ BQS220
ST63-755/9/TOP/LO _ BQS220
ST63755/TOP __ BQS220
ST63-755/TOP/LOG _ BQS220
ST63-760/8/TOP _ BQS220
ST63-760/9/DPL _ BQS220
ST63-760/TOP _ BQS220
ST63-761/9/TOP _ BQS220
ST63-761/TOP _ BQS220
ST63-781/IDTV _ BQS220
ST63-800/9/TOP/LO _ BQS220
ST63-800/TOP/LOG _ BQS220
ST66-160 ____ BQS207
ST66-160/99S _  BQS207
ST66-1601 ___ BQS207
ST66-1601/99I _ BQS207
ST66-1602 ___ BQS207
ST66-1602/3S _ BQS207
ST66-1602/99I _ BQS207
ST66-1603 ___ BQS207
ST66-165 ____ BQS207
ST66-165/99S _ BQS207
ST66-166 ____ BQS207
ST66-180 ____ BQS207
ST66-180 ____ BQS207
ST66-260 ____ BQS207
ST663 _______ BQS220
ST7003 ______ BQS220
ST7004 ______ BQS220
ST7004/9 ____ BQS220
ST70-100/IDTV _ BQS220
ST70-150/IDTV _ BQS220
ST70-155/9/IDTV _ BQS220
ST70-155/IDTV _ BQS220
ST70-160/9 __ BQS220
ST70-160/IDTV _ BQS220
ST70-169/9/TOP _ BQS220
ST70-169/TOP _ BQS220
ST70-250 ____ BQS207
ST70-2601A __ BQS207
ST70-2602 ___ BQS207
ST70-2603A/CTI _ BQS207
ST70-2606A/CTI _ BQS207
ST70-260A/CTI _ BQS207
ST70-260IT __ BQS207
ST70-290 ____ BQS207
ST70-295 ____ BQS207
ST70-360 ____ BQS207
ST70-361 ____ BQS207
ST70-364 ____ BQS207
ST70-366 ____ BQS207
ST70-446 ____ BQS205
ST70-450/TEXT _ BQS205
ST70-455/TEXT _ BQS205
ST70-460 ____ BQS205
ST70-466/TEXT _ BQS205
ST70-475/EURO _ BQS205
ST70-482/9/TEXT _ BQS207
ST70-540 ____ BQS203
ST70-555 ____ BQS207
ST70-555/TEXT _ BQS205
ST70-560 ____ BQS205
ST70-574/SAT _ BQS205
ST7061/CTI __ BQS207
ST7062 ______ BQS207
ST70-645 ____ BQS203
ST70-650/8/TEXT _ BQS220
ST70-650/TEXT _ BQS220
ST70-651/9/TOP _ BQS220
ST70-651/TOP _ BQS220
ST70-655/8/TEXT _ BQS220
ST70-665/TEXT _ BQS220
ST7068 ______ BQS220
ST70-705/9/TOP _ BQS220
ST70-705/9/TOP/LO _ BQS220
ST70-705/TOP _ BQS220
ST70-745/TEXT _ BQS220
ST70-750/8/TEXT _ BQS220
ST70-750/9/TOP _ BQS220
ST70-750/TEXT _ BQS220
ST70-755/8FT/GB _ BQS220
ST70-755/8/TEXT _ BQS220
ST70-755/9/DPL _ BQS220
ST70-755/9/DPL/LO _ BQS220
ST70-755/9/TOP _ BQS220
ST70-755/9/TOP/LO _ BQS220
ST70-755/SAT _ BQS220
ST70-755/TOP _ BQS220
ST70-755/TOP/LOG _ BQS220
ST70-760/TOP/LOG _ BQS220
ST70-770/TEXT _ BQS220
ST70-775/9/TOP _ BQS203
ST70-778/TEXT _ BQS220
ST70-800/9/TOP/LO _ BQS220
ST70-800/TOP/LOG _ BQS220
ST70-809 ____ BQS220
ST70-809/9 __ BQS220
ST70-907/TEXT _ BQS220
ST7093/TEXT __ BQS220
ST7094/TEXT __ BQS220
ST7095/TOP ___ BQS220
ST72-160/IDTV _ BQS220
ST72-760A/TOP _ BQS203
ST72-764 ____ BQS203
ST72-772/TOP _ BQS203
ST770 _______ BQS203
ST82-575 ____ BQS205
ST82-575/9/TEXT _ BQS205
ST84-796/9/TOP _ BQS203
ST95-575/9/PIP _ BQS205
ST95-675/9/TOP _ BQS205
STR10 _______ BQS205
STR12 _______ BQS205
STR14 _______ BQS205
STR20 _______ BQS205
STR200 ______ BQS205
STR201 ______ BQS205
STR201/PLUS _ BQS205
STR20A ______ BQS205
STR20A/B ____ BQS205
STR20B ______ BQS205
STR211 ______ BQS205
STR212 ______ BQS205
STR22 _______ BQS205
STR22A ______ BQS205
STR22A/B ____ BQS205
STR22B ______ BQS205
STR300 ______ BQS205
STR300AP ____ BQS205
STR311 ______ BQS205
T20-340 _____ BQS207
T2049/99 ____ BQS207
T22-340/EURO _ BQS207
T2269IT _____ BQS207
T2649/99/EURO _ BQS207
T2669IT _____ BQS207
T36-230CTI __ BQS207
T455 ________ BQS207
T463 ________ BQS207
T51-040 _____ BQS203
T51-050 _____ BQS203
T51-071 _____ BQS203
T51-140 _____ BQS207
T51-1401 ____ BQS207
T51-1401IT __ BQS207
T51-1406 ____ BQS207
T51-14IT ____ BQS207
T51-2340 ____ BQS207
T51-2400A ___ BQS207
T51-2401 ____ BQS207
T51-2406 ____ BQS207
T51-240A ____ BQS207
T51-245 _____ BQS207
T51-330 _____ BQS207
T51-340 _____ BQS207
T51-345 _____ BQS207
T51-400/1 ___ BQS207
T5141 _______ BQS207
T5142 _______ BQS207
T51-540A/TEXT _ BQS203
T51-543/EURO _ BQS203
T51-545/TEXT _ BQS203
T51-546/TEXT _ BQS203
T51-643/EURO _ BQS203
T51-711/TEXT _ BQS203
T51-720/TEXT _ BQS203
T51-730/TEXT _ BQS203
T51-731/TEXT _ BQS203
T55-050 _____ BQS203
T55-245 _____ BQS207
T55-340A/TEXT _ BQS207
T55-340/90 __ BQS207
T55-343 _____ BQS207
T55-345 _____ BQS207
T55-400/1/TEXT _ BQS207
T5542A ______ BQS207
T55-449 _____ BQS205
T55-540/TEXT _ BQS203
T55-543/EURO _ BQS203
T55-545/TEXT _ BQS203
T55-546/TEXT _ BQS203
T55-549 _____ BQS203
T55-643 _____ BQS203
T55-730/TEXT _ BQS203
T55-731/TEXT _ BQS203
T56-140 _____ BQS207
T56-1401 ____ BQS207
T56-1401IT __ BQS207
T56-1406IT __ BQS207
T56-1606 ____ BQS207
T56-240 _____ BQS207
T56-2406 ____ BQS207
T56-260 _____ BQS207
T56-2601 ____ BQS207
T5640 _______ BQS207
T5641 _______ BQS207
T5661 _______ BQS207
T63-230 _____ BQS207
T63-240 _____ BQS207
T63-2406 ____ BQS207
T63-250 _____ BQS207
T63-270 _____ BQS207
T63-32 ______ BQS207
T63-330 _____ BQS207
T63-331 _____ BQS207
T63-336 _____ BQS207
T63-340/EURO _ BQS207
T63-343/EURO _ BQS207
T63-346 _____ BQS207
T63-360 _____ BQS207
T63-41 ______ BQS207
T63-439 _____ BQS205
T63-530/TEXT _ BQS203
T63-539 _____ BQS203
T63-540 _____ BQS203
T655/TEXT ____ BQS203
T655/TOP/TIVOL _ BQS203
T66-140 _____ BQS207
T66-1401 ____ BQS207
T66-1402 ____ BQS207
T66-1606 ____ BQS207
T66-240 _____ BQS207
T66-2401 ____ BQS207
T66-260 _____ BQS207
T66-333E ____ BQS207
T66-40 ______ BQS207
T66-41 ______ BQS207
T66-61 ______ BQS207
T67-630CTI __ BQS207
T70-340/90/EURO _ BQS207
T70-340A/CTI _ BQS207
T70-449 _____ BQS205
T70-540/TEXT _ BQS203
T70-543/EURO _ BQS203
T70-549 _____ BQS203
TP623 _______ BQS203
TP700 _______ BQS203
TP710 _______ BQS203
TP711 _______ BQS203
TP712 _______ BQS220
TP720 _______ BQS220
TP760 _______ BQS220
TV7000_COMBI _ BQS205
TVR5504_COMBI _ BQS207
TVR6300_COMBI _ BQS207
VS377A ______ BQS205
VS400A ______ BQS205
VS410 _______ BQS205
VS415 _______ BQS205
VS435 _______ BQS205
VS440 _______ BQS205
VS441 _______ BQS205
VS450 _______ BQS205
VS456 _______ BQS205
VS460 _______ BQS205
VS500 _______ BQS205
VS505 _______ BQS205
VS510 _______ BQS205
VS518 _______ BQS205
VS520 _______ BQS205
VS521 _______ BQS205
VS530 _______ BQS205
VS540 _______ BQS205
VS541 _______ BQS205
VS546 _______ BQS205
VS5480 ______ BQS205
VS550 _______ BQS205
VS600 _______ BQS205
VS600 _______ BQS205
VS610 _______ BQS205
VS710 _______ BQS205
VS7400 ______ BQS205
VS800MIDI ___ BQS205
XC701 _______ BQS203

Всім бажаючим продаємо наш інформаційний архів

Ви можете замовити бандероль з чотирма DVD-дисками, на яких ВСІ наші схеми, мануали, вся додаткова інформація. Вартість замовлення в межах України 180 грн при замовленні звичайною поштою, або 200 грн при замовленні через Нову пошту. Оплата - на вашій пошті при одержанні бандеролі.
Ось СПИСОК НАШИХ ФАЙЛІВ.
Для замовлення дисків треба перейти НА ЦЮ СТОРІНКУ.
Схема мануал телевизора шасси скачать бесплатно

Залишити відповідь (Leave a Reply)