Про сайт (about our website)

Цей текст представлено українською і англійською мовами
THIS TEXT IS IN UKRAINIAN AND ENGLISH LANGUAGE
Це я. Мене звати Володимир Васильович. Більше десяти років я займався телеремонтом, і вирішив зробити сайт, присвячений цій темі. Сайт робився повільно, і лише у вільний час. Не завжди я особисто обслуговую сайт, роблю на ньому якісь зміни, доповнення, розсилаю флешки з архівом, іноді цю роботу виконують мої помічники Наталка і Андрій.
Наш сайт є ФАЙЛО-ОБМІННИКОМ. Якщо у Вас є корисна схема, або сервісна інструкція, ЯКОЇ У НАС НЕМАЄ, то надішліть її на нашу електронну адресу, і вона також з’явиться на сайті. Обов’язково додайте детальну інформацію про надану схему.
Якщо у Вас є пропозиції, поради, підказки, критика, пишіть мені на адресу:

It’s me. My name is Volodymyr Vasylyovych. More then ten years my business was TV repair, and I decided to make my own site dedicated to the topic. I design my site very slowly, in free time only. Not always I personally serve the site, make some changes, additions to it, send out flash drives with arvhive, sometimes this work is performed by my assistants Natalka and Andrew.
Our site is FILE-EXCHANGER. If You have service manual THAT IS ABSENT ON OUR SITE, send this file to us, and it will also appear in our site, available to all. Be sure to present detailed information provided by the scheme.
If you have suggestions, advice, tips, criticism,  write me at:

НАША ІСТОРІЯ
Все починалось, як завжди, з абсолютно іншими задумками і планами. У мене на той час назбиралось багато різних телевізійних схем, вони були розкидані на різних CD-дисках, іноді дублювались, а іноді просто нелегко було серед цього хаосу швидко знайти потрібну схему. Терпіння моє закінчилось, я взявся систематизувати і класифікувати весь мій схемний архів. Через кілька місяців я добився свого, результат мені сподобався, і я вирішив поділитись упорядкованим схемним архівом з іншими.
За гроші.
Прості об’яви на OLX, чи ще десь, результату не принесли. Довелось згадати давню мудрість: хочеш, щоб щось було зроблено добре – зроби це сам. В 2006 році був зроблений примітивний, простенький сайт на одній із заготовок, люб’язно наданій на хостингу UCOZ.RU. От тільки сайт на початку своєї діяльності був без файлового архіву. На той час я користувався тупим, повільним, обмеженим і дорогим інтернетом від “Волі-кабель”, і з таким інтернетом потрібно було не менше року, щоб перегнали мій схемний архів на підходящий хостинг. Добре, що настав Новий 2007 рік.

“Воля-кабель” вирішила зробити хоч раз на рік щось розумне, і дозволила дві доби, з 1 по 2 січня, користуватись своїм інтернетом без своїх традиційних ненормальних обмежень. Провівши дві доби практично без сну, з вихідною швидкістю інтернета аж 30 кілобайт/сек, я зумів вставити в інтернет майже 5 Гігабайт свого архіву. Для хостингу використовувалась безкоштовна послуга від компанії EOMY, цілих 5 Гігабайт, при умові, що хоч раз на місяць файли, які там зберігаються, комусь потрібні, і хтось їх звідти скачує, з попередньою 10-секундною рекламою.

Наш сайт трохи запрацював. Іноді користувачам було незрозуміло, що за дивний повільний сервер з англійською рекламою дає або не дає їм файли, і ці користувачі писали нам трьохповерхові нецензурні коментарі, але сайт працював. З часом EOMY перетворила для нас дозволені 5 Гігабайт на 10 Гігабайт, переконавшись, що наш файловий архів стає популярним, і ним часто користуються. Та й інший, не лише файловий, інформаційний матеріал на сайті значно розрісся. Настав березень 2011 року.

Десь в США працює компанія EOMY. Сервери надійні, інформаційний матеріл має 4-кратне дублювання, в серверному залі підтримується ідеальна чистота. Як нам потім розказали, вночі йшло прибирання, і здоровенним 4-колісним механічним прибиральником випадково вдарили по шафі з серверами, і щось серйозно поламали. Звісно, інформаційний матеріл має 4-кратне дублювання, але всі 4 копії були на вінчестерах в одній шафі, саме тій. Цілий місяць EOMY обіцяла, що ось-ось все відновить. Цілий місяць користувачі нашого сайту не могли зрозуміти, чому їм не дають скачувати файли. Але через місяць стало зрозуміло, що інформаційний матеріал, як кажуть в Америці, “Good bye“.

Ми не дуже плакали, і перейшли на український платний хостинг, швидкий і надійний, так що робота продовжується. Продовжується аж до сьогодні, і буде продовжуватись. Розширюємо файловий архів, коректуємо і збільшуємо таблиці “модель-шасі”, додаємо інший довідковий матеріал.
8 жовтня 2015 року сайт був перенесений на новий хостинг, мої помічники Наталка і Андрій дуже допомогли мені в цьому. Сам я вже не займаюсь телеремонтом. Замість мене телеремонтом займається мій сайт. Ми з ним працюємо разом.
Хочете знати, як обслуговувати власний сайт ? Тоді подивіться ось на цю інструкцію.

IN ENGLISH: It started, as always, with completely different ideas and plans. At that time I have been collected many different television circuits, manuals, they were scattered in various CD-ROMs, sometimes duplicated, and sometimes it was difficultly amid this chaos to quickly find the desired scheme. My patience is over, and I began to organize and categorize all my schematics archive. After a few months I achieved his result I liked, and I decided to share an orderly circuit trackback to others.
For the money.
Simple ads on OLX, and elsewhere, have not yielded results. I had to remember the ancient wisdom: if you want to get something done good – do it yourself. In 2006 primitive, simple site was made on one of the blanks provided courtesy for hosting UCOZ.RU. That’s this simple site in its early days was no file archive. At that time I used a dull, slow, limited and expensive Internet from “Will-cable” and with this Internet-provider at least a year was need to upload my information archive suitable for hosting. Well, it was new 2007 year.

Will-cable” decided to do at least once a year, something reasonable, and allowed two days, 1 to 2 January, to use their Internet connection without their traditional abnormal restriction. After spending two days with virtually no sleep, I was able to insert into the internet almost 5 Gb of my archives. To host a free service used by companies EOMY, as much as 5 gigabytes, provided that at least once a month the files that are stored there, someone needed and someone downloads them, with the previous 10-second advertisement.

Our website started its little function. Sometimes it was not clear for users that strange slow server with the American advertising gives or does not give them the files, and these users have written to us swearing comments, but the site worked. Eventually EOMY turned to us allowed 5 gigabytes to 10 gigabytes, making sure that our file archive is becoming popular and has been used. And another, not just the file, the information on the web site has grown considerably. It’s March 2011.

Somewhere in U.S.A. operates EOMY company. Servers are reliable, informative footage has 4x duplication in the server room cleanliness is maintained. As we were then told the night went on cleaning and hefty 4-wheel mechanical cleaner accidentally hit the cabinet with servers, and something is seriously broken. Of course, information is footage 4x duplication, but all 4 copies were on the hard drives in a single cabinet. Above month EOMY promised us that just about everything will resume. A month users of our site could not understand why they are not allowed to download files. But a month later, it became clear that my information footage as they say in America, “Good bye”.

We do not really cried, and went Ukrainian paid hosting, fast and reliable. Allowed for us 16 Gigabytes we will not soon abundance, so that the work goes on. Continues to this day and will continue. Expanding file archive, corrects and enhances the table “model – chassis,” adds additional reference. In autumn 2015 the site was moved to a new hosting, my assistants Natalka and Andrew very much helped me in this. Now I do not do TV repair, my site does it. We work together.
Want you to now how to maintain your own website? Then look here in this manual with cats.

6 thoughts on “Про сайт (about our website)

  1. Дмитро

    Я був вражений тим, наскільки якісно, компетентно і людською мовою подано матеріал! Низько вклоняюся перед вами за те, що ви робите! Це дуже круто

Залишити відповідь (Leave a Reply)